Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Yuav tau ua

[Yuav tau ua] Kev Thov Kev Caij Npav (9-12); Sau npe rau kev xaiv kawm ntawv tom tsev (Distance Learning Academy option) (K-12)

Nyob Zoo Cov Niamtxiv/Cov Muaj Cai Saib Cov Menyuam

Peb xav thov txhua tsev neeg lub sijhawm no txog txoj kev xav tau luv npav caij thiab txhua tsev neeg txoj kev xaiv thov kom menyuam kawm ntawv hauv tsev 100%. Daim ntawv no thov kom nej yuav tsum xaiv qhov no yog nej nyiam ua ntej lub Sunday, 8 hli ntuj, tim 9, thaum 9 teev tsaus ntuj; nej tej lus teb yuav pab tau cheebtsam tsev kawm ntawv kev npaj rau kev caij luv npav thiab npaj tus qauv tshiab rau kev kawm ntawv hauv tsev (Distance Learning Academy) rau lub xyoo tshiab yuav los no.

Thov kev caij npav (rau cov kawm hoob 9 txog 12) ua ntej lub 8 hli, tim 9 no

Vim lub sijhawm zoo li xyoo no lawm, peb thiaj li nug seb nej cov niamtxiv thiab cov muaj cai saib cov menyuam los xav seb nej cov menyuam uas kawm hoob 9 txog hoob 12 pos kam caij npav (yog tus menyuam caij npav) rau xyoo 2020/2021 no. (Yog koj tsis paub hais tias koj tus menyuam caij npav los tsis caij. Mus saib ntawm no here.) Lub homphiaj uas peb xav thov paub li no twb yog vim peb xav npaj cov luv npav no kom zoo haum raws txoj cai li tus kabmob COVID-19 no los ntawm Minnesota Department of Health (MDH) thiab ntawm Minnesota Department of Education (MDE).

Ceebtoom: Yog koj tus menyuam yeej tau npav caij raws li nws txoj kev kawm ntawv individualized education plan (IEP), ces kev caij npav yeej npaj tas lawm thiab nej tsis tas yuav ua dabtsi ntxiv li.

Thov ua daim ntawm hauv qab no kom tas tsis pub dhau lub Sunday, 8 hli, tim 9, xyoo 2020 no, ua ntej 9 teev tsaus ntuj nawb. Nej cov lus teb tseemceeb heev rau peb kev npaj cov luv npav no.

Kev ua daim ntawv thov NEW 2020-2021 Request for High School Transportation

*Nco Ntxoov: Yog koj tus menyuam kev caij npav hloov thaum sijhawm kawm ntawv lossis yog koj muaj lus nug dabtsi, thov qhia rau peb ntawm busquestions@district279.org lossis hus rau peb ntawm 763-391-7244. Thov nej tos li ib lub limtiam rau kev hloov.

Kev sau npe xaiv kev kawm ntawv hauv tsev (Distance Learning Academy) (hoob K-12) ua ntej lub 8 hli ntuj, tim 9 xaus.

Cov tsev neeg uas xav kom cov menyuam K-12 kawm ntawm hauv tsev 100% yuav tau sau npe rau cheebtsam tsev kawm ntawv tus qauv kawm tshiab hu ua Distance Learning Academy. Tus qauv no muaj rau txhua tus menyuam kawm qib K txog 12, thiab tsis thooj li cheebtsam tsev kawm ntawv 3 tug qauv ua yuav tau ua rau xyoo no (xws li; in-person, hybrid lossis distance learning). Peb pom hais tias yeej nyuaj heev li rau txhua tus menyuam kawm ntawv thiab txhua tsev neeg, vim tus kabmob COVID-19 no, vim li ntawv peb tus qauv Distance Learning Academy yuav yog ib tug qauv muaj nuj nqis rau cov uas xaiv tsis pomzoo tuaj kawm ntawm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv.

Kom raws li Minnesota Department of Education (MDE) tej kevcai, peb cov qauv kawm yeej muaj mus raws li lub lav tus qauv, kev pab rau sab English Lerner (EL), thiab kev pab rau sab Special Education.

●Cov tubntxhais kawm qib Elementary yuav muaj kev kawm xws li lawv cov hnub nyoog, tiamsis yog los ntawm ib qho virtual environment.
 

●Cov kawm hauv secondary yuav tsum kawm cov hoob uas yuav tau kawm thiaj li tiam high school. Cov hoob ua xaiv kawm xwb yuav muaj thiab, tiamsis yuav tsis tau txhua hoob vim tsis muaj khoom thiab coob tus los pab txaus.

Cov tubntxhais yuav tau kawm nrog cov xibfwb uas muaj ntaubntawv qhia ntawv los pab thiab txhawb lawv los ntawm ntau txoj kev virtual sessions, video tutorials, thiab kev kawm ntawm nws tus kheej. Cov menyuam kawm hoob K-5 yuav koom kawm uake hauv Seesaw thiab cov menyuam kawm hoob 6-12 yuav kawm hauv Schoology. Cov menyuam yuav siv cov hoob kawm uas Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv siv cov digital tools thiab available apps pab. Txhua tus menyuam kawm ntawv yuav tau ib lub tshuab los siv rau kev kawm, thiab kev pab kom muaj internet access rau txhua tsev neeg.

Xav paub ntxiv txog tus qauv kawm hauv tsev Distance Learning Academy, thov mus saib peb hauv Distance Learning Academy website.

Txhua tsev neeg uas xaiv txoj kev kawm hauv tsev Distance Learning Academy yuav tsum sau npe rau daim ntawv tsis pub dhau 9 teev tsaus ntuj, hnub Sunday, lub 8 hli ntuj, tim 9, xyoo 20202 no. Yuav sau npe rau txoj kev kawm no, cov menyuam yuav tsum xub sau npe kawm ntawv rau hauv Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv lawm. Thov nej hus xovtooj rau lub hoob nkaas sau npe Enrollment Center ntawm 763-585-7350 yog nej tus menyuam tseem tsis tau sau npe kawm ntawv.

Kev xaiv sau npe rau kawm ntawv hauv tsev Distance Learning Academy yog rau ib lub xyoo kiag. Yog ho xav thov tawm Distance Learning Academy rov qab tuaj kawm ntawv rau tom tsev kawm ntawv mas tsis paub meej hais tias tau lossis tsis tau. Cov ho thov kev hloov yuav tau sojntsuam thaum pib trimesters thib 2 thiab thib 3 ua ntej seb pos muaj chaw, thiab yog muaj chaw los yuav tsum yog raws li kev muaj cov xibfwb qhia ntawv thiab muaj npav.

Yog nej xav tau kev pab ua daim ntawm rau kev kawm ntawm hauv tsev Distance Learning Academy, thov hu rau 763-391-7000. Cov tsev neeg uas sau npe rau kev kawm Distance Learning Academy yuav tau txais ntaub ntawv qhia ntxiv tom qab lub 8 hli ntuj, tim 9.

Daim ntawm sau rau kev kawm hauv tsev Distance Learning Academy Registration Form

Peb npaj yuav txais tos nej cov menyuam rau kev kawm ntawv xyoo tshiab no!

Hwm Txog,

Cory McIntyre

Superintendent

Superintendent Cory McIntyre