Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Sau npe ua ntej lub 1 hlis ntuj, tim 15 rau tus qauv kawm ntawv tshiab online tom tsev rau lwm xyoo

Nyob zoo cov muaj cai saib menyuam:

Kuv sau ntawv tuaj qhia rau nej paub txog ib tug qauv kawm ntawv tshiab nyob rau tom tsev (ua kev sau npe xaus rau lub 1 hlis, tim 15 yuav los no) rau koj tus menyuam kev kawm ntawv rau lwm lub xyoo yuav tuaj no.

Yuav muaj rau kev kawm ntawv lwm xyoo: 279 Online, yog kev kawm ntawv remotely 100% nyob rau tom tsev.

Thaum xaus kev kawm ntawv rau xyoo no, tus qauv kawm nyob rau tom tsev uas yog Distance Learning Academy (uas tau tsim los siv rau kev kawm kom raws li kev muaj tus kabmob no) yuav xaus thiab yuav muaj ib tug qauv kawm tshiab rau lwm xyoo hu ua 279 Online, ua yog ib tug qauv kawm tshiab hlo nyob rau online rau cov K-12. Tus qauv kawm 279 Online no yog txoj kev kawm ntawv uas yog ib tug qauv kawm rau cov tubntxhais uas xaiv kawm ntawv hlo rau tom tsev. Hais txog kev qhia, nws yuav muaj txhua yam thooj li kev qhia nyob rau tus qauv DLA thiab, tiamsis yuav muaj tej yam txawv thiab.

Tej yam uas zoo li tu qauv kawm DLA

  • Kawm ntawv nyob rau tom tsev 100%
  • Muaj kev qhia ntawv los ntawm cov xibfwb live (nyob online) thiab muaj kev ua ntaub ua ntawv ntawv tus menyuam nws tus kheej
  • Cov ntaub ntawv kawm yog raws li txojcai ntawm peb lub lav Minnesota thiab raws li txoj cai rau kev kawm kom tiav qib high school
  • Cov xibfwb yog ib co paub thiab kubsiab tswjxeeb rau txoj kev cobqhia nyob rau sab online thiab yuav cog kev phoojywg nrog cov tubntxhais kawm ntawv thiab tsim kom muaj kev poojywg txawj sibtxuas lus ntawm txhua tus tubntxhais kawm ntawv
  • Cov tubntxhais kawm ntawv nyob rau qib 6 txog qib 12 yuav muaj caijnyoog rau lawv muaj kev koom rau Minnesota State High School League - tej kev npaj rau ntau yam kev uasi nyob rau hauv peb ib lub high schools

Tej yam txawv nyob rau ntawm tus qauv 279 Online no

  • Kev kawm 279 Online no yog ib txoj kev xaiv kawm. Cov tubntxhais kawm ntawv yuav tau sau npe hloov mus kawm rau lossis sau npe tshiab rau kev kawm 279 Online no.
  • Cov tubntxhais kawm ntawv yuav tsis muaj npe rau ob lub tsev kawm ntawv li yav tas los; lawv tsuas muaj npe rau lub tsev kawm ntawv 279 Online xwb. Yog koj tus menyuam kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv magnet tamsim no, nws lub npe yuav raug nrho tawm hauv lub tsev kawm ntawv magnet ntawd tawm thaum nws sau npe tas rau hauv 279 Online lawm.
  • Kev sau npe tsuas pub rau 2,000 tus menyuam nyob rau qib K txog 12 xwb; peb yuav siv ib txoj kev xais npe (lottery) yog tias kev sau npe ntau dua li peb muaj chaw nyob hauv kev kawm ntawv 279 Online no. Kev hloov mus rau 279 Online nyob nrub nrab xyoo tsuas ua tau raws li kev muaj chaw xwb.
  • Cov tubntxhais kawm qib 6 txog qib 12 yuav paub cov hoob kawm uantej lawv sau npe; mus saib cov hoob kawm ntawm no rau cov kawm qib middle school thiab mus saib cov hoob kawm ntawm no rau cov kawm qib high school. Cov kawm qib elementary yuav kawm raws li cheebtsam tsev kawm ntawv tus qauv rau txhua hoob kawm tej ntaub ntawv.

Kev sau npe

Kom xub muaj npe rau kev kawm nyob hauv 279 Online, mus sau npe rau hauv cheebtsam qhov chaw sau npe, Enrollment Center, uantej lub 1 hlis ntuj, tim 15 xyoo 2021 no. Learn more and apply here.

Peb zoo siab heev los npaj tus qauv kawm ntawv txhua hnub online rau tom tsev no rau cov tubntxhais ua nyiaj kawm ntawv 100% tom tsev. Nej yuav paub ntxiv thiab pom daim ntawv sau npe nyob rau hauv cheebtsam tshooj website (mus nrhiav lo lus “279 Online”). Yog nej muaj lus nug, thov hu xovtooj rau 763-585-7350.

Hawm Txog,

Cory McIntyre
Superintendent

Superintendent Cory McIntyre