Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Qhia Dua—Pib Kev Kawm Ntawv raws tus qauv hybrid model

Nyob Zoo Cov Niamtxiv/Cov Muaj Cai Saib:

Raws li peb tau sojntsuam saib toj xeem txoj kev qhia txog kev qhib kev kawm ntawv dua no, kuv tau txiaj txim saib tias peb tsev kawm ntawv yuav pib lub xyoo no kawm tus qauv hybrid model (uas yog ib ob hnub hauv tsev thiab ob peb hnub tom tsev kawm ntawv) rau txhua hoob, PreK txog hoob 12 tibsi. Txhais tau hais tias cov menyuam kawm ntawv yuav kawm 2 hnub tom tsev kawm ntawv rau ib lub limtiam thiab kawm hauv tsev 3 hnub. Txoj kev tawm suab kawm li no yog mus raws li kev sojntsuam los ntawm Hennepin County ntsig txog tus qauv rau txoj kev  txwj tus kabmob thiab tus qauv ntawm health and education department hauv peb lub lav no.

Kuv paub hais tias nej xav paub txhua yam sai li sai tau, yog li ntawm kuv yuav qhia txhua yam raws li thaum npaj tau. Tamsim no, kuv xav kom nej paub hais tias peb yuav pib kawm ntawv raws tus qauv Hybrid model no (kawm ob peb hnub hauv tsev, thiab ob peb hnub tom tsev kawm ntawv). Yog koj xav kom koj tus menyuam kawm tom tsev 100% xwb, nco ntsoov mus sau npe sign up for the optional Distance Learning Academy tsis pub dhau lub 8 hli, tim 9, thaum 9 teev tsaus ntuj. Yog koj tus menyuam kawm qib high school thiab yuav caij npav rau xyoo no, thov mus sau npe ntawm no  transportation request form (cov kawm hoob 9-12 xwb) tsis pub dhau lub 8 hli, tim 9, thaum 9 teev tsaus ntuj.

Thov saib cov ntawv ua twb xa ua ntej rau nej lawm  information I emailed you earlier uas qhia txog   kev xaiv ob txoj kev kawm no.

Ua tsaug rau nej kev txhawb rau peb Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv.

Hwm Txog,

Cory McIntyre

Superintendent

Superintendent Cory McIntyre