Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Ntxiv hnub rau kev sau npe kawm ntawv tom tsev Distance Learning Academy lawm

Nyob Zoo rau Txhua Tsev Neeg hauv Osseo Cheebtsam Kev Kawm Ntawv;

Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej paub hais tias peb muab ob peb hnub ntxiv rau kev sau npe kawm ntawv tom tsev lawm uas yog register for the Distance Learning Academy. Hnub xaus kev sau npe yog lub Wednesday, 8 hli, tim 12 ua ntej thaum 9 tsaus ntuj. Kuv paub hais tias nej coob leej tseem xav txog txoj kev yuav xaiv kawm ntawv rau tom tsev, yog li ntawv peb thiaj li muab ob peb hnub ntxiv rau nej xav thiab los sau npe. Yog nej muaj lus nug txog kev kawm tom vaj tom tsev (Academy) no, thov nej mus saib tshooj Distance Learning Academy website; ntau yam kev teb txog kev kawm tom tsev  FAQ section yuav pab tau nej muaj kev totaub.

Kuv kuj paub ntxiv tias nej coob tus kuj xav tias thaum twg nej mam li txias tej ntaub ntawv qhia txog nej tus menyuam kev kawm tus qauv scholar’s hybrid model rau hnub twg thiab yuav kawm tom tsev rau hnub twg, kom nej thiaj li paub npaj nej tus menyuam rau hnub uas nws yuav tuaj kawm tom tsev kawm ntawv. Kuv xav kom nej paub hais tias peb tabtom npaj rau qhov no thiab yuav qhia rau nej sai li sai tau. Ib yam li kuv twb tau hais los lawm, peb yuav muab cov nus muag faib uas ib pab kawm kom yoojyim rau kev caij npav thiab mus zoo raws li txoj kev nyob sib nrhug txoj cai 50% raws li tus qauv hybrid model. Hais li ntawm los, peb yuav muab nej cov menyuam tso tsis tau rau tej pab raws li nej xav tau.

Ntau lo lus nug uas peb tau txais ntawm sawvdaws los txog rau lub sijhawm no, peb muab teb rau hauv daim Detailed Plan uas nyob rau hauv peb cheebtsam tshooj website; yog nej tsis tau mus nyeem saib daim ntawv no, kuv txhawb kom nej mus saib rau qhov nws yuav teb nej ntau lo lus nug thiab.

Kuv xav kom nej paub hais tias peb sawvdaws yeej niaj hnub ua haujlwm tsis tseg tsis tus los npaj rau kev kawm ntawv lub xyoo yuav los no. Thaum muaj yam tshiab, kuv yuav muab qhia rau nej sai li sai tau.

Rau lub sijhawm tamsim no, thov nej nco tias hnub xaus rau kev sau npe rau kev kawm tom tsev register for the Distance Learning Academy yog lub Wednesday, 8 hli, tim 12, ua ntej 9 teev tsaus ntuj.

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev totaub rau thaum lub sijhawm peb nkag rau txoj kev tsim tus qauv rau kev kawm ntawv lub xyoos no.

Hwm Txog Nej Txhua Tus,

Cory McIntyre

Superintendent

Superintendent Cory McIntyre