Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Lus tseem ceeb txog kev pib kawm ntawv

Nyob zoo rau cov niamtxiv/cov muaj cai saib hauv Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv:

Kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia rau nej raws qab daim ntawv kuv twb xa rau nej lawm txog kev npaj ntxiv rau txoj kev kawm ntawv rau xyoo yuav pib no. 

Kuv totaub tias lub sijhawm no yog ib lub sijhawm nyuaj rau sawvdaws

Thib ib ntawm no, Kuv qhia rau nej sawvdaws paub tias kuv hnov txog nej coob leej txoj kev nyuaj siab txij li thaum lub rooj tsavxwm tau pomzoo txias ua raws li kuv lub tswvyim rau txoj kev pib kawm ntawv ib nrhab hauv tsev thiab ib nrhab tom tsev kawm ntawv (hybrid model). Kuv paub hais tias peb tsis muaj lus teb rau nej txhua tus tej lus nug. Thov koj nej sawvdaws paub tias kuv hwm nej tej tswvyim kom pib kev kawm ntawv rau qhov “zoo thiab yog” lub sijhawm nyuaj nyuaj zoo li tamsim no. Peb niaj hnub kubsiab lug ua haujlwm txhua hnub:

· Nrog rau cov thawj siab rau sab noj qab haus huv (public health officials) kom peb sojntsuam tau tus kabmob no nyob rau hauv peb lub zej peb zos;

· Los tsim thiab ua tej qauv peb npaj kom txhawb tau rau sab muaj kev cuabyeej (safe) thiab kev kawm txog kev noj qab haus huv (health learning) thiab tej chaw ua haujlwm (work places); thiab

· Los tsim kev pabcuam los txhawb rau cov ua haujlwm qhia ntaub qhia ntawv kom pab tau lawm los ua lawv txoj haujwm qhia ntawv kom zoo li zoo tau rau peb tej menyuam tub txawj tub ntse kawm ntawv no.

Kev qhia txog cov hnub ua tseem ceeb

Kuv paub tias nej coob leej xav paub txog kev faib menyuam kawm ntawv ib nrhab hauv tsev thiab ib nrhab tom tsev kawm ntawv (hybrid model) ua Pab A thiab Pab B, txhua yam kev uasi thiab ua ub ua no hauv tsev kawm ntawv, thiab kev faib cov tshuab faifab (technology) rau menyuam siv rau kev kawm.

· Nyob rau hnub Wednesday, 8 hli, tim 26 no, peb yuav xa ib daim email ntsig txog koj tus menyuam kev  kawm hybrid model ua Pab A lossis Pab B tuaj, hnub thiab sijhawm faib cov tshuab faifab rau menyuam thiab muaj ib lub looj tsev muag rau ib tug menyuam dawb, thiab lwm yam xovxwm tseem ceeb txog kev rov  kawm ntawv dua no.

· Peb yuav muab txhua yam tshajtawm no tso rau hauv ParentVUE, thiab xa ib daim ntawv rau hauv US mail (nrog daim sau ua lus Hmoob lawm) tuaj rau txhua tsev neeg kom nej sawvdaws meej rau txhua yam txog kev yuav rov pib kawm ntawv dua lub xyoo no.

Yuav nrhiav tau tej kev tshajtawm tshiab no, thiab cov xovxwm uas txhais ua lus Hmoob lawm nyob rau qhov twg

Peb niaj hnub tso tej xovxwm tshajtawm tshiab uas yog #279ReadytoRestart muaj nyob rau hauv cheebtsam tshooj website; qhov no yog qhov muaj txhua yam ntsig txoj kev kawm ntawv rau xyoo tshiab no. Peb ntxiv tej lus nug lus teb rau hauv general FAQs, muab txhua yam txhais ua lus Hmoob, lus Mev, thiab lus Nyablaj, lus nug lus teb (FAQs) tshwjxeeb txog tej cua hauv tsev uas yog indoor air quality/HVAC efforts, ib daim qauv qhia txog kev yuav ua li cas rau thaum cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov ua haujlwm muaj tej cwjpwm kabmob exhibit symptoms Lossis lawv ho nyob nrog tej tus neeg ua muaj tus kabmob lawm confirmed coronavirus, thiab peb muaj kev txuas (links) rau tus thawj tej lus tshajtawm superintendent updates and reports to the school board.

Cov kev sojntsuam saib, thiab kev npaj hloov tus qauv

Txoj kabke ntawm Minnesota Safe Learning Plan yog tsim dav dav kom txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv muaj peevxwm kho kom hauv 3 tug qauv kawm ua yog; tuaj kawm tom tsev kawm ntawv, kawm ib nrhab hauv tsev ib nrhab tom tsev kawm ntawv, kawm tom tsev hlo xwb (in-person, hybrid, distance) txhua lub sijhawm, raws li yuav tau ua. Lub 7 hli, tim 31 dhau los no, kuv tawm tswvyim kom kawm tus qauv ib nrhab hauv tsev thiab ib nrhab tom tsev kawm ntawv, zoo li twb ntev loo lawm. Hnub no, los peb yeej npaj qhib kev kawm ntawv raws li tus qauv no tabsis, peb paub tias peb yeej npaj yuav hloov tau raws li lub sijhawm yuav tsum tau hloov thiab, yog li ntawv peb saib ob qho tseem ceeb heev rau kev yuav ua li cas (how) thiab thaum twg (when) rau kev pib kawm ntawv lub xyoo tshiab no: 

1.     Tus kabmob no zoo li cas hauv peb lub zej zog, thiab

2.     Peb kev npaj kom txhua yam tiav hlo rau txhua phab ua ntej peb pib kev kawm xyoo tshiab no.

Ua Tsaug

Thaum xaus no, ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev totaub rau lub sijhawm peb sawvdaws taug txoj kev nyuaj nyuaj heev no. Kuv coglus rau nej tias peb yuav kubsiab lug ua haujlwm tibzoo txhua hnub los npaj kom tau ib qib uas muaj kev noj qab haus huv zoo (level of health) thiab muaj kev cuabyeej (safety) thiab kom yog ib xyoos kawm ntawv zoo tshaj rau peb cov menyuam tub txawj tub ntse kawm ntawv no. Thov nej saib tej email tshabxo kuv xa tuaj tibzoo.

Hwm Txog Nej Txhua Tus,

 

Cory McIntyre

Tus Thawj Superintendent

Superintendent Cory McIntyre