Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Lub rooj tsavxwm pomzoo kom kawm tus qauv hybrid li qub txog thaum muaj lwm txoj kev hloov yav tom ntej

Nyob zoo cov niamtxiv/cov muaj cai saib xyuas:

Tagkis no, tsev kawm ntawv lub rooj tsavxwm tau pomzoo raws li kuv tau tawm suab kom kawm li qub rau tus qauv ib nrab tom tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model) rau txhua qib kawm txog txij muaj lwm txoj kev hloov yav tom ntej, vim tus kabmob no tseem pheej nce zujzus ntxiv nyob rau hauv Hennepin County thiab hauv peb cov zejzog. Lub suab kuv tau tawm ua no yeej mus raws li kuv kev sablaj sib tawm tswvyim nrog rau cov neeg ua haujlwm thiab cov thawj tsoomfwv hauv zejzog. 

Txoj kev txiavtxim no txhais tau hais tias txhua tus menyuam kawm ntawv qib elementary yuav tsis tuaj kawm ntawv txhua hnub rau hauv tsev kawm ntawv thaum lub 10 hli ntuj, tim 19 los txog, raws li twb tau npaj tseg tsis ntej los no. Tag nrog cov tubntxhais kawm ntawv, yuav kawm tus qauv qub hybrid txog txij muaj lwm txoj kev hloov ntxiv rau yav tom ntej, tshwj cov uas twb cuv npe kawm rau tus qauv Distance Learning Academy, nyob rau hauv tsev rau lub xyoo no lawm xwb.

Kuv tau hnov los ntawm ntau tsev neeg ua tsis pomzoo txhawb txoj kev txiavtxim no thiab ntau tsev neeg ho pomzoo txhawb txoj kev txiatxim no. Thov kom nej paub hais tias tsis muaj ib qhov kev teb yoojyim rau peb li. Thov nej saib cov lus hauv qab no:

  • Txhua yam kev txiavtxim rau txhau tus qauv kawm yog muaj mus raws li txoj kev samhwm los ntawm lub xeev, thiab cheebtsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau txiavtxim siv tus qauv uas nyob rau hauv qab lub xeev kev sabhwm xwb. Peb lub xeev yeej tau hais meej lawm kom cheebtsam tsev kawm ntawv yuav tsum xaiv tus qauv kawm uas mus raws li txoj kev txwv uas lawv txojcai pub ua xwb.
  • Kuv paub hais tias muaj ib co txhais peb lub xeev tej kevcai hais tias peb tau kev tsocai dav dav los siv tus qauv kawm raws li peb xav rau peb lub cheebtsam, txhais hais tias peb cheebtsam yuav ua dhau txojcai mentsis los tau. Kev txhais li no tsis yog lawm.
  • Ntxiv rau txoj kev ua raws li kev cob los ntawm sab kev noj qab haus huv uas yog MN Dept of Health thiab sab saib xyuas kev kawm ntawv, MN Dept of Education, txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau coj ua raws li Tojxeem Gov. Walz’s txoj kev nws tau samhwm tseg lawm, uas muaj lub txim tswj los ntawm nomtswv txoj kevcai.
  • Txij thaum lub 8 hli ntuj pib, peb twb yeej tau hais rau nej lawm hais tias nej yuav pom kev hloov ntawm cov qauv kawm rau xyoo kawm ntawv no, ua muaj raws li kev hloov ntawm tus kabmob no.  Peb thiaj li npaj tus qauv kawm hlo rau tom tsev, DIstance Learning Academy, rau ib lub xyoos nkaus kom txhua tsev neeg muaj cai xaiv vim xav tau txoj kev kawm ua tsis hloov hlo thiab kom meej rau kev kawm rau ib lub xyoos kiag.

Thov kom nej paub hais tias peb yuav txais txoj kev txiav txim no yoojyim. Thov kom nej paub hais tias tej kev txiavtxim no tsis yoojyim rau peb li. Kuv paub hais tias yeej cuam tshuam nej kev ua neej heev li. Rau ib co, tej no ua rau nej muaj kev nyuaj siab ntxiv; hos rau ib co, ces nej yuav dim pas zog tuaj. Qhov tseeb ces, yeej tsis muaj ib txoj kev txiavtxim siab kawm uas yuav hauv txhua tus li. Yog li ntawd, peb yuav txiavtxim ua kom raws li lub xeev txoj kev samhwm thiab kev coj xwb, kom ua haum tus qauv samhawm tseg rau peb lawm xwb.

Hwm txog,

Cory McIntyre
Tus Thawj Superintendent

Superintendent Cory McIntyre