Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: cov tsev kawm ntawvyuav pib hloov tuaj mus kawm rau tus quav ib nrab kawm nyob rau tom tsev kawm ntawv ib nrab kawm nyob rau tom tsev, Hybrid Learning Model pib hnub Monday, lub 9 hli ntuj tim 28

Nyob zoo Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv Txhua Tsev Neeg Sawvdaws: 

Kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia rau nej nco ntsoov hais tias peb cov tsev kawm ntawv (txwv cov sau npe kawm tus qauv nyob rau tom tsev xwb, Distance Learning Academy) yuav pib hloov tuaj mus kawm rau tus quav ib nrab kawm nyob rau tom tsev kawm ntawv ib nrab kawm nyob rau tom tsev, Hybrid Learning Model pib hnub Monday, lub 9 hli ntuj tim 28 no mus, nrog rau Pab A (Group A) tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau hnub Monday thiab hnub Wednesday, thiab Pab B (Group B) kawm tuaj kawm rau hnub Tuesday thiab Thursday. Yog tias koj tus menyuam tau txais kev caij tsheb npav, ces koj twb tau txais ib daim ntawv tuaj qhia txog cov kev/chaw tos tsheb npav lawm; koj mus saib tau hauv ParentVUE.yog hais tias koj xav paub txog kev caij tsheb npav no. Qhov kev hloov no yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau cov uas cuv npe kawm ntawv ib xyoos nyob rau tom tsev, uas yog Distance Learning Academy.

Kuv xav hais qhia ntxiv rau nej hais tias kom nej npaj vim tseem yuav muaj kev hloov ntxiv ntawm 3 tug qauv kawm no nyob rau lub xyoo no, los ntawm seb tus kabmob no muaj mus li cas thiab kabke coj raws qhia ua los ntawm Minnesota Dept. of Health, Minnesota Dept. of Eduction, thiab Hennepin County Public Health kom ua li cas xwb. Kuv paub tias kev hloov yeej nyuaj kawg rau peb cov tsevneeg sawvdaws, rau cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm kev npaj rau kev zov menyuam (childcare), tej sijhawm ua haujlwm, thiab ntau yam ntxiv. Kuv lub siab yeej xav kom yog ib xyoo ua “zoo li qub.” Txawm hais li ntawd los, peb yeej nyob rau lub sijhawm muaj tus kabmob pandemic no, kuv tseem yuav hais tas hais dua cov lus qub hais tas los no: Npaj Tias Yuav Muaj Kev Hloov (Expect Change). Peb yuav hloov lub ntsiab kawm ntawm cov qauv kawm no, raws tus kabmob thiab lub state- thiab lub county- tus kabke cobqhia kom peb ua. Txhua yam kev hloov no yuav tsis raug rau cov tubntxhais ua cuv npe kawm ntawv nyob hauv tsev (Distance Learning Academy) rau ib lub xyoos nkaus, uas tsis tas yuav hloov mus hloov los.

Peb lo lus ntxiv txog ntawm tus kabmob COVID-19:

  1. Nyob rau hauv peb Cheebtsam tsev kawm ntawv, peb yuav muaj thiab yuav raug ntxiv rau tus kabmob COVID-19 no ntawm peb cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv.  Vim peb cov tsev kawm ntawv los yeej tseem yog ib kis ntawm peb tej zejzog, uas yog pejxeem zejzog nyob sib chab sib chaws uake ua ib pab ib pawg, peb yeej paub hais tias muaj kabmob hauv zejzog ces zoo li muaj hauv tsev kawm ntawv tibyam nkaus. Nyob ntawm tej sijhawm li no, peb yuav cov raws li kev cobqhia los ntawm Minnesota Dept of Health (MDH), txxhais tau hais tias, peb yuav hu qhia rau cov uas tau nyob ze nrog tej tug uas muaj mob (li MDH tau cobqhia) thiab tseem yuav hu rau cov uas nyob ze tiamsis tej zaum yuav tsis raug tus kabmob thiab, txhais tau hais tias muaj cov nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv tiamsis nrog tus muaj mob raws li MDH, ua zoo tibyam li ib tug neeg uas nyob hauv lub zej zos thiab xwb (li MDH tau cobqhia). Thov rov mus saib cov ntawv qhia txog qhov no uas peb tau xav rau nej txhua tsev neeg lawm (thaum lub 8 hli, tim 20), uas muaj nyob rau hauv cheebtsam tsev kawm ntawv qhov website thiab.
  2. Thov nco ntsoov kuaj ntsuas nej tus menyuam rau txhua hnub uas nws tuaj kawm rau tom tsev kawm ntawv. Nws yog ib qhov tseemceeb heev uas nej yuav tsum ntsuas nej tus menyuam txhua hnub ua ntej xa nws tuaj kawm ntawv. Thov mus xyuas ntxiv cov kev kuaj ntsuas tus kabmob no ntawm qhov.
  3. Muaj kev kuajj ntsuas dawb rau tus kabmob COVID-19 no ntawm Hennepin County, cov chaw nyob hauv peb lub zejzog (locations in our community) thiab ntawm Minnesota Dept. of Health cov chaw nyob hauv peb lub nroog no (locations in the metro area). Yog koj muaj lus nug txog kev kuaj ntsuas no, thov hu mus rau Hennepin County tus xovtooj 612-348-3000 lossis MN Health Dept. ntawm tus xovtooj 651-297-1304.

Ua tsaug rau koj txoj kev siab ntev thiab kev totaub uas peb tabtom pib ib txoj kev kawm rau xyoo txawv heev no.  Peb vam tias yuav pom cov tubntxhais kawm ntawv tim ntsej tim muag rau lub limtiam yuav tuaj tom ntej no, raws li Group A thiab Group B cov caijnyoog.

Hawm txog,

Cory McIntyre
Superintendent

Caum peb kev tshabxo ua lus [Hmoob] hauv peb tshooj Facebook!

Superintendent Cory McIntyre