Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: Cov kev taw qhia tshiab

Nyob Zoo Txhua Tsev Neeg Hauv Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv:

Hnub no, Toj Xeem Walz tau txiav txim muab ib tug lw tshiab rau txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv siv los tsim npaj ib tug qauv kawm kom pab tau cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov uas ua haujlwm muaj kev noj qab haus huv rau kev kawm ntawv xyoo 2020-2021 no.

Tus lw tshiab no yuav muab 3 tug qauv kev qhia (lossis muab sib xyaws dhaws uake) raws li peb twb tau npaj tau ob lub hlis los no lawm.

  1. Menyuam kawm tom tsev kawm ntawm (In-person learning)
  2. Ib nrhab (ob peb hnub hauv tsev thiab ob peb hnub tom tsev kawm ntawv (Hybrid - mix of in-person and distance learning)
  3. Menyuam kawm ntawv hauv tsev (Distance learning)

Txoj kev txiav txim tshiab rau tus lw no nyuaj heev. Peb yuav sojntsuam kawm tus lw no thiab saib tej cai uas peb yuav ua, rov saib peb tej qauv npaj ntxog niaj hnub tamsim no, thiab nrog tej thawj coj huav peb lub lav no sablaj tawm tswvyim uake saib seb Osseo Cheebtsam Tsev kawm ntawv no yuav pib li cas rau xyoo no.

 Kev tshawjtawm hnub no txhais tau hais tias peb tseem yuav ncua kev qhia nej seb xyoo no yuav pib kev kawm ntawm li cas. Kuv paub hais tias kev ncua no yuav ua rau ntau tsev neeg ua haujlwm tsis pom qab ua li cas li, ntau tsev neeg uas npaj nrhiav kev zov menyuam, thiab ntau yam ntxiv. Kuv ua yog ib leej txiv, kuv totaub hais tias qhov no yuav ua rau ntau tsev neeg muaj kev nyuaj siab.

Txhua tsev neeg tseem muaj ob txoj kev xaiv

Daim ntawm peb xa nrog no yuav qhia ntau yam txog ob txoj kev xaiv rau nej lub xyoo no:

  1. Ua raws li cheebtsam tsev kawm ntawv kev txiav txim rau ib txoj kev ntawm no, txoj kev kawm tom tsev kawm ntawv, kawm ib nrhab hauv tsev thiab ib nrhab tom tsev kawm ntawv lossis ib ntus ib qho chaw sib xyaws dhaws, ntawm ob yam no raws li tus kabmob coronavirus no, thiab raws li kev cob qhia ua los ntawm lub lav. LOSSIS
  2. Xaiv kawm hauv tsev 100% li xwb (Peb tus qauv kawm hauv tsev tshiab Distance Learning Academy rau qib K – 12 xwb) yog nej xav kom nej tus menyuam kawm ntawv rau xyoo 2020-2021 no tsis muaj tuaj nyob tom tsev kawm ntawv li. (Kev sau npe rau qhov no tsis pub dhau: Lub 8 hli, tim 9, thaum 9 teev tsaus ntuj). Thov kom nej paub meej hais tias kev sau  npe rau kev kawm ntawv tom tsev (Distance Learning Academy) rau xyoo yuav tuaj no yog rau ib lub xyoos nkaus.

Kuv totaub hais tias txoj kev xaiv kawm ntawv hauv tsev rau Distance Learning Academy no tsis yooj yim xaiv vim sawvdaws tsis paub hais tias txoj kev twg yog txog cheebtsam tsev kawm ntawv yuav siv tus qauv twg rau kev kawm xyoo no thiab. Kev sau npe xaus rau lub 8 hli, tim 9 no tseem ceeb heev rau peb los npaj cov ua haujlwm kom txaus thiab haum, raws li cov tubtxhais kawm ntawv kev xaiv. Kawm hauv tsev yuav yog qhov zoo tshaj rau tsev neeg ua xav kom lawv cov menyuam txhob tuaj kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv rau lub xyoo no.

Cov Kauj Ruam Ntxiv

●      Kuv yuav qhia nej paub tus qauv twg yog tus peb xaiv sai li sai tau, ua kuv ntseeg tias yuav yog lub limtiam 8 hli, tim 10.

●      Peb yuav muab txhua yam kev npaj tshiab tso rau peb cheebtsam tsev kawm ntawv tshooj website li peb ua tau, 7 hnub mus rau 10 hnub tom ntej no.

Ceebtoom: Nej kev xaiv ua ntej lub 8 hli, tim 9

Raws li kuv tau hais rau daim email lub 7 hli, tim 27 lawm, nej yuav tsum hais qhia rau peb ua ntej lub 8 hli, tim 9, thaum 9 teev tsaus ntuj:

●      Nej yuav tsum sau npe ntawm  register your child for the Distance Learning Academy

●      Cov menyuam kawm qib high school (hoob 9 txog 12) uas yuav tsum tau sau npe caij npaj bus transportation to/from school

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev totaub rau txoj kev peb tabtom npaj rau nej cov menyuam txoj kev kawm lub 9 hli no.

Hwm Txog,

Cory McIntyre

Superintendent

Superintendent Cory McIntyre