Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Superintendent: 10 Hli, tim 19: Hoob pre-K - Gr. 5 rov tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv txhua hnub (tshwj cov kawm hauv tsev, Distance Learning Academy xwb

Thov Nco: Tsab ntawv tshajtawm no muaj xa rau txhua tsev neeg hauv Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv tiamsis tshwjxeeb yog rau cov tsev neeg ua muaj cov menyuam kawm ntawv qib early childhood mus txog hoob 5 uas tamsim no kawm tus qauv ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model).

Nyob zoo cov Niamtxiv/Cov Muaj Cai Saib Xyuas:

Hnag hmo, ISD 279 Tsev Kawm Ntawv lub Rooj Tsavxwm tau pomzoo txais yauv lub tswvyim uas kuv tau tawm suab kom coj cov kawm qib early childhood thiab qib qis elementary, PreK txog hoob 5, rov qab tuaj kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv pib lub 10 hli, tim 19 no.

Txhais tau hais tias:

 • Cov menyuam uas tau tes, txhua hnub kawm qib pre-kindergarten tus qauv nrog rau cov hoob K txog 5 yuav rov tuaj kawm ntawv nyob rau hauv cov chav kawm li qub raws cov sijhawm kawm ntawv txhua hnub, Monday txog Friday.
 • Cov menyuam kawm raws tus qauv Early Childhood thiab Family Education thiab Early Childhood Special Education yuav rov tuaj kawm hauv lawv chav kawm raws cov sijhawm kawm ntawv teem tseg lawm rau txhua hnub. 
 • Cov tubntxhais kawm hoob 6 txog 12 (thiab OEC) uas kawm tus qauv ib nrab hauv tsev, ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model) yuav kawm li qub, uas yog tuaj kawm 2 hnub rau ib lub limtiam tom tsev kawm ntawv thiab kawm 3 hnub nyob rau hauv tsev rau ib lub limtiam.
 • Kev txiav txim hloov li no yuav tsis cuam tshuam cov tubntxhais ua kawm ntawv tom tsev, Distance Learning Academy.

Yog vim li cas thiaj li hloov li no?

 • Kuv pab kavxwm peb tau sojntsuam saib tibzoo ntsuas tus kabmob no nrog rau peb lub county thiab peb cov zos thiab sib tawm tswvyim nrog cov thawj hauv peb lub lav thiab peb lub county. Tus lw txog txoj kev kabmob rau ob peb lub limtiam tas los no nqes zuj zus xwb, uas taw qhia rau peb mus cob ua tus qauv kawm tom tsev kawm ntawv dua. Nyob rau sab kev npaj ua, nws yog ib kis tseemceeb thiab siv sijhawm heev rau peb hloov kev kawm li no, vim li ntawd peb thiaj muab hnub hloov pib kawm tom tsev kawm ntawv tso rau lub 10 hli, tim 19.

Nws yuav txawv li cas?

Nws muaj ob yam txawv uas tseemceeb heev ntawv tus qauv kawm ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv, thiab tus qauv uas tuaj kawm hlo tim ntsej tim muag nyob rau hauv tsev kawm ntawv, raws li tau muaj hais qhia nyob rau hauv Minnesota Safe Learning Plan. Ob qho txawv loj yog li no:

 • Tsis muaj kev txwv kom muaj npaum li cas. Txhua tus tub ntxhais kawm qib qis (elementary) tuaj rau hauv tsev kawm ntawv tib lub sijhawm li thiab cov menyuam sawvdaws caij tsheb npav puv nkaus los tau.
 • Cov tsev kawm ntawv yuav npaj cov chav kawm kom dav cais tau cov menyuam kawm qib early childhood thiab cov kawm qib elementary thiab cov xibfwb rau txhua hnub raws li ua tau, tiamsis yuav tsis coj nruj kom sawvdaws yuav tsum tau nyob sib nrug li 6 feet txhua lub sijhawm uas lawv tuaj kawm ntawv.

Tej yam uas zoo sib yoog ne?

 • Cov tubntxhais thiab cov xibfwb txhua tus tseem yuav tsum npog ntsej muag thaum nyob rau hauv tsev kawm ntawv (nrog rau thaum nyob hauv tsheb npav) thiab kev siv tshuaj thiab dej ntxuav tes tseem yuav tsum muaj ua li qub.
 • Kev tu thiab so tseem yuav ua ntxiv mus, tshwjxeeb yog rau cov chaw uas raug kov heev.
 • Cov tubntxhais thiab cov ua haujlwm tseem yuav tsum muaj kev kuaj ntsuas rau tus kabmob no li qub txhua hnub ua ntej tuaj kawm ntawv lossis tuaj ua haujlwm.
 • Thov mus nyeem ntxiv rau ntawm cheebtsam tsev kawm ntawv tus qauv nyab xeeb Safe Learning Plan thaum tuaj kawm tim ntsej tim muag nyob raws ntawm 17 phab uas yuav tau ua (17 areas of operations).
 • Cheebtsam tsev kawm ntawv kev npaj rau tus kabmob response to positive COVID cases yuav muaj mus li qub.

Lo Lus Xaus

Kuv paub hais tias sawvdaws muaj ntau lub tswvyim zoo rau thiab tawmtsam txoj kev hloov no. Thov kom nej paub hais tias peb siv cov kev sojntsuam zoo tshajplaws uas peb muaj los pab rau peb txoj kev txiav txim hloov no, thiab peb yuav kubsiab lug txhawb kom txoj kev hloov ntawm ib tug qauv kawm mus rau ib tug qauv kawm rau lub xyoos no mus tau tibzoo.

Peb tseem yuav sojntsoov saib tus kabmob tibzoo ntawm txhua lub limtiam saib nws yuav tshwmsim mus licas raws li hauv county tej ntaub ntawv sojntsuam txog tus kabmob no. Peb tseem yuav saib tibzoo txog peb txoj kev kuaj ntsuas thiab kev npaj, thiab nrhiav tswvyim nrog rau cov saib sab xyuas kev noj qab haus huv, MN Dept of Health, sab saib xyuas kev kawm, MN Dept of Education, thiab kev noj qab haus huv nyob rau hauv Hennepin County Public Health rau thaum txhua lub sijhawm uas peb yuav tau hloov mus thiab hloov los ntawm cov qauv kawm no. Txoj kev hloov mus kawm tom tsev kawm ntawv rau cov kawm qib qis (Elemetary) los yeej yuav tsis yog xaus li no, thiab yuav rov hloov dua mus rau tus qauv uas nruj dua vim tus kabmob no hloov los yeej tsis meej hlo rau lub sijhawm no li.

Tibyam li kuv twb tau hais nyob rau hauv kuv tsab ntawv uas kuv tau sau rau nej lawm, kom nej npaj rau tej kev hloov uas yuav tshwmxim rau lub xyoo no thaum peb yuav tau ua kom haum raws li tus kabmob no thiab ua raws li lub lav txoj cai.

Cory McIntyre

Superintendent

Superintendent Cory McIntyre