Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Rov-mus-kawm ntawv rau xyoo 2021-2022: Tabtom npaj rau kev kawm ntawv thaum fall no kom zoo li kev ib txwm kawm

Twb yuav txog ib lub xyoos tshiab rau kev kawm ntawv. Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv (Osseo Area Schools) twb pib npaj rau kev rov mus kawm ntawv los ntawm kev saib tej kabke rau tus kabmob COVID-19 kom muaj kev noj qab haus huv (Health) thiab kom muaj kev thajyeeb nyabxeeb (safety). Kev kawm ntawv xyoo tom ntej no yuav txawv xyoo tas los no thiab yuav hloov zuj zus rov mus rau txoj kev kawm zoo li yav thaum ub ua ntej tsis tau muaj tus kabmob no.

Thov saib cov lus tshajtawm hauv qab no kom meej txog txoj kev yuav kawm ntawv li cas rau xyoo tshiab no. Nws yog ib qho tseemceeb kom sawvdaws totaub hais tias cov lus tshajtawm no yog ua raws li kev cob los ntawm Minnesota Department of Education thiab tejzaum tseem yuav hloov ntxiv lub sijhawm no mus rau thaum pib kawm ntawv kom raws li nomtswv hauv peb lub lav thiab nomtswv tebchaws kev cob. Yog nej muaj lus nug lossis muaj kev txhawj tom qab saib txhua yaj ntawm no tas, thov xa email mus rau WeListen@district279.org

Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv npaj yuav tos txais nej cov menyuam rov tuaj kawm ntawv hauv lawv cov hoob kawm thiab pib ib lub xyoo kawm ntawv tshiab rau xyoo no nyob rau hnub Wednesday, 9 hli, tim 8. Ntsib nej  tsis ntev tom ntej no!

Cov qauv kawm ntawv

 • Cov tubntxhais yuav rov kawm ntawv puv hlo 5 hnub rau ib lub limtiam nyob rau tom tsev kawm ntawv. Yog nej xav kom menyuam kawm ntawv nyob online xwb, cov ua niam ua txiv/cov muaj cai saib yuav tsum tau sau nej tus menyuam npe (enroll) rau kev kawm ntawv online ntawm 279Online, a comprehensive online school for students kindergarten through grade 12.

 • Kev hloov txoj kev kawm tom tsev kawm ntawv mus rau kev kawm online hauv lub tsev kawm ntawv 279Online rau cov menyuam los zoo tibyam li kev hloov ntawm ib lub tsev kawm ntawv mus rau ib lub tsev kawm ntawv thiab.

Xav Tshuaj (vaccinations) thiab thaum muaj mob lawm (confirmed cases)

 • Pfizer cov tshuaj xav rau COVID-19 vaccine muaj rau cov hnub nyoog 12 xyoos rau sauv. Yuav tsis kom cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov ua huajlwm qhia seb leejtwg tau xav tshuaj lawm los tsis tau.

 • Cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm uas ntsuas muaj tus kabmob rau COVID-19 yuav tsum nyob self-isolation pem tsev. Cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm uas muaj ib tug hauv tsev neeg ntsuas positive rau tus kabmob COVID-19 yuav tsum nyob quaratine rau hauv tsev. Tsev kawm ntawv yuav tsis sojntsuam cauj ntsuas cov muaj kabmob (confirmed cases). 

 • Peb yuav txhawb kom cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yuav tsum tu lawv tus kheej rau sab kev noj qab haus huv (health hygiene), kom npog qhovncauj thaum hnoos, ntxuav tes thiab nyob tsev thaum muaj mob. 

Kev npog ntsejmuag/npog qhovncauj (Pib lub 7 hli, tim 29, 2021 mus):

 • Vim nomtswv txoj cai rau kev caij tsheb , cov tubtxhais kawm ntawv thiab cov neej ua haujlwm yuav tsum npog ntsejmuag/npog qhovncauj thaum caij tsev kawm ntawv cov tsheb npav.

 • Thaum nyob hauv tsev kawm ntawv peb nquag hu, tiamsis tsis yuam, kom cov tubntxhais thiab cov neeg ua haujlwm npog ntsejmuag/npog qhovncauj. Qhov no coj raws li txoj cai ntawm Minnesota Departments of Education and Health.

 • Thaum nyob hauv tsev kawm ntawv uas tsis kom cov tubntxhais thiab cov neeg ua haujlwm npog ntsejmuag/npog qhovncauj, yog thaum sawvdaws koom ib yam dabtsi coob coob uake. Qhov no coj raws li Minnesota Department of Education and Health.

 • Lub koomhaum Minnesota State High School League mam li txiavtxim siab rau txoj kev npog thiab tsis npog ntsejmuag rau lawv cov kev sibtxoos uake loj loj rau kev uasi.

Lwm yam kev npaj thiab kev ua

 • Peb yuav tsis siv txoj cai kom nyob sib nrug, thiab yuav tsis txwv cov tubntxhais kawm ntawv qib elementary txoj kev sib tham sib txuas lus nrog tej poojywg kawm ntaub kawm ntawv uake.

 • Yuav tsis txwv kev tuaj sibroos uake ua tej pab tej pawg, ntau thiab tsawg los tsis txwv, rau thaum muaj ua ib yam sibkoom dabtsi loj loj thiab thaum muaj kev uasi ntaus pob ncaws pob.

 • Kev noj haus hauv tsev kawm ntawv yuav muaj pub dawb rau txhua tus menyuam, ua tsaug rau kev pab los ntawm U.S. Department of Agriculture. Li ntawm los nws yog ib qho tseemceeb heev ua nej yuav tsum tau ua daim ntawv rau kev noj mov free/reduced meal application kom tau kev luv nqe rau lwm yam kev pab, li tej kev uasi nyob rau hauv tsev kawm ntawv thiab kom tau internet nyob rau tom tsev (thaum nej muaj cai tau lawm).

 • Kev so thiab ntxuav yuav muaj li qub mus ntxiv. Yuav siv cov tshuaj so thiab ntxuav li tom tsev khomob kom thoob plaws hauv peb txhua lub tsev kawm ntawv. 

 • Kom raws li txoj kabke ua, peb yuav tso cai rau cov qhua tuaj rau hauv cov tsev kawm ntawv thiab. Yuav muaj lwm yam kev qhia ntxiv, txog tej qhua uas yuav tuaj pab nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv, mam li muab qhia ntxiv yav tom ntej no.

Qhia nej tus qauv npaj rau kev kawm ntawv los ntawm kev mus ua daim ntawv rov-mus-kawm-ntawv nyob online pib lub 8 hli, tim 9 mus

Xyoo no, kev ua daim ntawv rov-mus-kawm-ntawv yog nyob online hauv ParentVUE lawm xwb. Cov ntawv uas yuav tau ua nrog yog daim ntawv yuav ua li cas thaum ti tes ti taw, txhua yam uas yuav txuas lus tau rau tsev neeg (nrog rau chaw nyob tshiab yog hloov tsev) thiab ib daim duab lossis daim ntawv tso tawm ntawm kev ua tubnrog (military denial releases).

Daim ntawv rov-mus-kawm-ntawv yuav pib ua hnub Monday, lub 8 hli, tim 9 mus. Nyob rau txoj kev npaj no, cov tsev neeg uas tsis tau siv ParentVUE dua yuav tau txais ib daim ntawv los ntawm email tuaj rau nej nyob rau hnub Tuesday, lub 8 hli, tim 3. Thov kom nej paub hais tias yog nej tsis tau siv ParentVUE dua thiab nej tsis tau txais tsab email qhia txog kev yuav mus qhib (login) li cas nyob rau lub 8 hli, tim 3, ces yog vim peb tsis muaj nej tus email chaw nyob. Yog muaj zoo li no, thov nej hu mus rau lub tsev kawm ntawv thiab qhia nej tsev neeg tej information rau tsev kawm ntawv.

Qhov ParentVUE no muaj ntau yam txog koj tus menyuam nyob rau hauv, xws li nws cov qhabnees (grades), kev tshabxo txog kev kawm (progress reports) thiab kev caij npav. Cov tubntxhais kawm ntawv siv ib qho muaj ntsis xws li qhov no hu ua StudentVUE.

Xav tau kev pab ntxiv, thov txuas lus mus rau kev pab ntawm help@district279.org lossis hu rau 763-391-7180