Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Qib PreK txog Qib 5 hloov mus rau tus qauv kawm tom tsev pib lub 11 hli ntuj, tim 23 no (Distance Learning)

Nyob zoo cov niamtxiv thiab cov muaj cais saib cov menyuam:

Tsab ntawv no yog lus tseemceeb qhia txog kev hloov cov qauv kawm rau tagnrho Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv 279 cov tsev kawm ntawv qib elementary schools.

Cheebtsam tsev kawm ntawv cov tsavxwm tau pomzoo raws li kuv tau tawmsuab kom muab txhua tus menyuam kawm ntawv, nyob qib pre-kindergarten mus txog rau qib 5, hloov mus rau tus qauv kawm ntawv tom tsev (distance learning) pib hnub Monday, 11 hli ntuj, tim 23 no. Qhov no yog tagnrho txhua tus menyuam kawm ntawv rau txhua phab kawm hauv cov tsev kawm ntawv qib elementary school thiab peb cov chaw zov menyuam early childhood centers.

Vim txoj kev tus kabmob COVID-19 no muaj nce ntau zujzus ntxiv nyob rau hauv peb lub zejzog thiab hauv peb cheebtsam tsev kawm ntawv ua rau peb txhawj heev thiab muaj mob txog ib qib saib heev li. Hloov kev kawm rau cov kawm qib elementary schools mus rau tom tsev, nrog rau cov kawm qib secondary schools, ua twb tau muab hloov thaum lub 11 hlis, tim 9 dhau los no, yog peb ua raws li kev cob los ntawm Minnesota Safe Learning Plan thiab pomzoo cob kom ua los ntawm Minnesota Dept. of Education, Minnesota Dept. of Health, thiab Hennepin County Public Health. Ntxiv li ntawd, muaj kev tus ncuas los ntawm cov uas haujlwm vim kev qhaj haujlwm ua rau peb txhawj txog txoj kev tus ncua tsis muaj cov ua haujlwm txaus nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv los qhia ntawv thiab kom ua tau raws li tus qauv noj qab haus huv (health) thiab muaj kev thajyeeb nyabxeeb (safety) rau cov menyuam kawm ntawv (tshwjxeeb yog kev faib cov menyuam ua tej pab kom txaus thiab kevcai nyob sibnruv). Lo lus meej ces, yog peb tsis muaj xibfwb thiab cov thawj saib hauv tsev kawm ntawv txaus thiab tsis muaj kev noj qab haus huv nrog rau kev thajyeeb nyabxeeb rau peb cov menyuam kawm ntawv, ces tsis zoo rau peb tso cov menyuam tuaj kawm ntawv thiab nyob ua ib ke. Qhov peb pom tseeb ces, muaj kev tus ncua thiab ti tes ti taw vim tsis muaj neeg txaus ua haujlwm hauv lub tsev kawm ntawv Garden City Elementary, uas Garden city yauv tsum hloov mus rau kev kawm tom tsev pib tamsim no mus li.

Ntawm kuv tus kheej, kuv xav qhia rau nej txog txoj kev tusiab uas peb yuav tsum tau hloov li no. Kuv paub hais tias cov menyuam xav mus kawm tom tsev kawm ntawv nrog lawv cov poojywg. Kuv paub hais tias peb cov xibfwb xav kom kawm tom tsev kawm ntawv thiaj li muaj kev pab thiab txuas tau txoj kev poojywg tau ntawm xibfwb thiab cov menyuam. Kuv paub hais tias menyuam kawm tau ntawv zoo dua thaum lawv tuaj kawm ua ib ke nyob rau hauv hoob kawm nrog lawv tus xibfwb.

Tabsi lub sijhawm no, nws yog ib qho meej rau kuv hais tias tus kabmob no tsis zoo rau peb cov menyuam tuaj kawm ntawv uake nyob rau hauv tsev kawm ntawv yog peb tsis muaj neeg ua haujlwm txaus los pab lawv. Kuv lub homphiaj txhua hnub yog kom peb cov menyuam thiab cov ua haujlwm qhia ntawv yuav tsum muaj kev thajyeeb nyabxeem thiab ntsib kev noj qab haus huv rau txog kev kawm thiab qhov chaw kawm, tiamsis lub sijhawm no kuv tusiab hais tias tus kabmob coronavirus no yuav tsis pub rau peb ua kom tau lub homphiaj uas kuv ntshaw tau no.

Ua tsaug ntau rau txhua yam koj tau ua los txhawb rau koj tus menyuam thiab peb cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv rau lub sijhawm nyuaj nyuaj no.

Hawm Txog, 

Cory McIntyre
Superintendent

Superintendent Cory McIntyre

Caum peb kev tshabxo ua lus [Hmoob] hauv peb tshooj Facebook!