Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Qib 6 txog qib 12 yuav hloov mus kawm rau tus qauv nyob tom tsev (distance learning); Cov tubntxhais uas hnub nyoog yau uas kawm qib qis yuav kawm tus qauv ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) li qub

Nyob zoo cheebtsam tsev kawm ntawv txhua tsevneeg:

Kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia rau nej paub hais tias tagkis no, Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv 279 cov Tsavxwm tau tsocai pomzoo raws li kuv tau tawmsuab kom muab cov tubntxhais kawm ntawv nyob rau qib 6 txog rau qib 12 hloov ntawm tus qauv kawm ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) mus kawm rau tus qauv nyob rau tom tsev (distance learning), pib hnub Monday, lub 11 hlis ntuj, tim 9 yuav los no.  Qhov kev hloov ntawm no raug hloov vim hauv peb lub nroog thiab zejzog tus kabmob tau nce siab zujzus txog ib theem uas yuav tau siv tus qauv kawm kom nruj.  Raws li txojcai tswj uas tau tsa los ntawm lub lav Minnesota txoj Kev Npaj Kev Kawm Kom Muaj Kev Thajyeeb Nyabxeeb, Minnesota Safe Learning Plan, tus kabmob no tau nce qib txog qhov uas peb cheebtsam tau muab qib kawm elementary tso rau tus qauv ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (Elementary-hybrid) thiab kev kawm qib Secondary mus rau tus qauv kawm tom tsev (Secondary- Distance Learning model).

Qhov ntawm no txhais tau licas rau cov tubntxhais kawm ntawv nyob rau qib 6 txog rau qib 12?
Qhov hloov mus rau tus qauv kawm nyob rau tom tsev (distance learning) txhuas hnub txhais tau hais tias cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 6 txog rau qib 12 uas tamsim no tseem tabtom kawm tus qauv ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) yuav tau hloov mus kawm 100% nyob rau tom tsev (remote learning) pib rau lub 11 hlis ntuj tim 9 los no; yuav tsis muaj kawm tom tsev kawm ntawv hlo li rau cov tubntxhais uas kawm ntawv qib siab (secondary) ntawm tus qauv no. Txawm li ntawd los, peb yuav muaj kev txhawb pab tshwjxeeb tim ntsej tim muag rau cov tubntxhais uas muaj kev tu ncua yuav tsum tau kev pab.

Txoj kev hloov ntawm no tsis cuam tshuam rau cov tubntxhais uas yeej kawm ntawv nyob rau tom tsev (Distance Learning Academy) uas twb yeej kawm tom tsev 100% lawm.

Qhov no ho txhais licas rau cov menyuam uas kawm rau hauv early childhood, pre-kindergarten thiab cov kawm qib qis, elementary?
Qhov kev hloov ntawm no yuav tsis muaj kev cuamtshuam raug cov tubntxhais kawm ntawv kawm ntsij li qib 6 thiab yau dua. Kom muaj raws li lub lav Minnesota Kev Npaj Kev Kawm Kom Muaj Kev Nyabxeeb (Minnesota Safe Learning Plan), cov kawm qib qis yau yuav nyob li qub rau tus qauv kawm ib nrab rau hauv tsev ib nrab rau tom tsev kawm ntawv (hybrid) li qub.

Pos yuav muaj kev cuamtshuam rau txhua yam kev uasi/kev ntaus pob ncaws pob nyob rau qib high school?
Nyob rau lub sijhawm tamsim no, yuav tsis muaj dabtsi cuamntshuam rau txhua yam kev uasi thiab ntaus pob ncaws pob. Muaj kev cob tshiab los ntawm Minnesota Dept. of Education tsocai kom txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv hloov mus rau tus qauv kawm ntawv tom tsev (distance learning) tiamsis tso kom muaj kev uasi/ntaus pob ncaws pob li qub yog hais tias cov thawjcoj pom tias tus mob tsis ntau, lossis tseem tswj tau thaum sawvdaws nyob uake rau cov sijhawm koom uasi thiab koom rau kev ntaus pob ncaws pob. Yog li ntawd, lub sijhawm no, peb yuav tso qib kawm high school ua txhua yam kev uasis thiab ntaus pob ncaws pob li qub. Yog hais tias, peb ho pom muaj tus kabmob no kis nce los ntawm tej kev uasi thiab ntaus pob ncaws pob no, peb mam li muab txhua yam ncua li ob lub limtiam, kom mus raws li lub lav tus qauv cobqhia kom ua.

Cov tubntxhais kawm ntawv qib 6 txog qib 12 (secondary) yuav txais tau kev noj haus zaub mov licas?
Tibyam nkaus li ob lub limtiam xubthawj thaum pib kawm ntawv xyoo no, cov niamtxiv rau cov tubntxhais kawm ntawv qib 6 txog qib 12 tuaj nqa zaub mov ntawm cov chaw uas twb teem thiab npaj tseg lawm. Cov ua niam ua txiv yuav tau txais ntawv qhia ntxiv txog txoj kev noj haus no lub limtiam yuav los tom ntej no.

Peb lub homphiaj rau xyoo no yog: Npaj Rau Txoj Kev Hloov
Kuv xav kom nej paub hais tias kuv yeej muaj kev sibtxuas lus nrog rau cov thawjcoj ntawm Minnesota Dept. of Health, Minnesota Dept. of Education thiab Hennepin Public Health txhua lub limtiam kom peb paub thiab muaj cov ntaub ntawv txog tus kabmob no thiab kom peb tau txoj kev cob ua uas meej tshajplaws li. Txojcai cob uas peb tau txais lub limtiam no pub rau peb luv txog tus kabmob no, thiab saib txog tus mob no zoo li cas hauv peb zejzog. Peb lub homphiaj rau txhua hnub yog kom txwv tau tus kabmob no kev kis ntxiv, yog li ntawd peb yuav saib xyuas tibzoo rau sab noj qab haus huv (health) thiab sab nyob thajyeeb nyabxeeb (safety), tib lub sijhawm uas peb soj xyuas tibzoo txoj kev mob no ntawm cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov ua haujlwm.

Koj pab tau los ntawm kev

  • Ntsuas koj tus menyuam tibzoo ua ntej tso nws tuaj kawm ntawv lossis koom rau kev ntaus pob ncaws pob lossis kev uasi ib yam twg.
  • Npog ntsej muag, nyob sib nrug, thiab tsis txhob sib sau nyob ua ib pab ib pawg.
  • Cias koj cov menyuam nyob rau tom tsev yog lawv muaj mob.

Hais txog ntawm qhov daub video streaming kom pom tseeb rau tagkis no thaum sawvntxov.
Peb paub hais tias qhov videostream tagkis no yeej tsis tsim nyog li, thiab peb twb tham txog qhov pos siv qhov videostreaming peb siv no lawm. Peb los yeej kaw tau qhov video ntawm peb kev sablaj thiab muab tso rau hauv YouTube lawm thiab; nej yuav pom meej thiab zoo dua txog peb kev sablaj nyob rau hauv YouTube channel pib thaum tavsu hnub no (10/30).

Ua tsaug rau nej kev totaub hais tias peb yeej ua zoo kawg nkaus li peb ua tau nyob rau lub sijhawm uas muaj kev hloov heev li no nrog rau ntau yam kev cob los ntawm peb lub lav. Peb tau tsim ib txoj kabke kawm ntawv tshiab rau xyoo no nyob rau lub sijhawm uas muaj kev nyuaj heev li, thiab peb zoo siab ua nej tsaug rau nej txoj kev totaub thiab ke txhawb rau lub sijhawm peb cob ua txhua yam raws lub neej tshiab zoo li no.

Hwm Txog,

Cory McIntyre
Tus Thawj Superintendent
 

Superintendent Cory McIntyre

Caum peb kev tshabxo ua lus [Hmoob] hauv peb tshooj Facebook!