Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Qhia ntxiv txog cov qauv kawm; ntxiv nrog wm yam kev pab

Nyob zoo cov niamtxiv/cov muaj cai saib xyuas:

Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej txog:

 • Kev tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau cov qib PK txog qib 5
 • Npaj rau cov tubntxhais kawm qib 6 txog qib 12 (secondary) kev rov tuaj kawv tus qauv  ib nrab tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab tom tsev (hybrid model)
 • Lwm yam kev pab uas yuav txhawb tau rau koj tsev neeg

Pib lub 2 hlis, tim 1 no: Qib 3 txog qib 5 yuav rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv 100% (qhov no tsis yog hais txog cov kawm DLA)

Lub Monday yuav los no, cov tubntxhais kawm qib 3 txog qib 5 yuav rov qab tuaj kawm puv sijhawm (full-time) tom tsev kawm ntawv li qub. Peb zoo saib yuav tau lawm rov qab tuaj! Thov nco ntsoov hais tias peb yuav ntim ib hnab zaub mov noj ua muaj ob pluag tshais thiab ob pluag su coj los tsev nrog koj tus menyuam txhua hnub Fridays. Yog koj tsis xav tau cov zaub mov rau koj tus menyuam nqa los tsev txhua lub limtiam xaus, thov sau npe mus nrho npe tawm ntawm qhov kev pab cuam no opt out of this service.

Npaj kev rov qab tuaj rau cov kawm qib 6 txog qib 12 (Cov no tsis yog hais txog cov kawm DLA)

Hmo no, kuv yuav saib cov tswvyim uas kuv muaj siab yuav xa mus rau lub rooj tsavxwm (school board) hauv cheebtsam tsev kawm ntaw lub rooj sablaj tshwjxeeb rau hnub Friday no thaum 7:30 sawv ntxov. (kev sablaj zaum no yuav yog muaj virtually thiab yuav muab tso tawm tamsim rau sawvdaws saib ntawm livestreamed on the district website).

Ntawm no yog cov niam tswvyim:

 • Raws li kev tshabxo txog tus kabmob los ntawm Hennepin County, cheebtsam thiab zejzog tej ntaub ntawv txog tus kabmob no qhia hais tias nws zoo zuj zus rau peb pib npaj tibzoo rau kev yuav coj cov kawm qib 6 txog qib 12 rov tuaj kawm nyob rau tom tsev kawm ntawv lawm, raws li tus qauv kawm ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid learning model).
 • Tus qauv tuaj kawm txhua hnub hlo rau tom tsev kawm ntawv tseem tsis tau tau rau cov kawm qib 6 txog qib 12 vim peb tseem ua tsis tau li tej kev coj noj coj ua raws li lub lav txoj cai rau tus qauv kabmob kom kawm tau hlo rau hauv tsev kawm ntawv. (Tejzaum nej yuav paub hais tias lub lav tau hloov txoj cai rau cov tubntxhais kawm qib elementary lawm, uas yog tso cai rau lawv rov qab tuaj kawm puv sijhawm (full-time); tabsim; txoj cai tseem zoo li qub thaum pib rau cov tubntxhais uas kawm qib secondary) 
 • Peb tabtom npaj yuav pib rau cov tubntxhais kawm qib secondary rov qab mus kawm tus qauv ib nrab tom tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) rau cov tubntxhais uas kawm rau qib middle school thiab yog tau, ib ob qib ntawm cov kawm hauv high school (uas ntseem tsis tau paub meej) rov qab pib rau lub 2 hlis, tim 16 yuav los no. 
 • Yeej paub meej lawm tias ov kawm nyob rau sab kev kawm pab tshwjxeeb rau cov tub ntxhais kawm secondary (qib 6 txog qib 12) yuav rov pib kawm tom tsev kawm ntawv rau lub 2 hlis, tim 16 los no. 
 • Kom pab tau rau cov ua haujlwm npaj tau rau tus qauv kawm ib ntab tom tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) no, peb yuav tsis muaj kawm ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm qib 6 txog qib 12 (tsuas yog muaj rau cov DLA xwb) nyob rau hnub Friday, lub 2 hlis, tim 12 no.
 • Txhua cov kawm hauv qib high school yuav rov tuaj kawm tagnrho rau tus qauv ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model) rau lub 3 hlis, tim 1.
 • Txoj cai qhia kev uas yuav pub rau peb npaj qhib rau 3 qib tuaj kawm ua ntej uake ib zaug twg. Yog li ntawd, lub sijhawm peb pib cov kawm qib 6 txog qib 8 rau tus qauv kawm ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv ua ib ke (hybrid), peb cov uas kawm qib 9 txog qib 12 yuav rov tuaj ib pab zuj zus.
 • Ob hnub tom ntej no, kuv yuav nrhiav kev pab tswvym los ntawm pab Regional Support Team kom kuv muab tau txhua yam tswvyim kom meej xa mus rau cheebtsam tsev kawm ntawv lub rooj tsavxwm kev sablaj txiavtxim rau hnub Friday los no.  
 • Kuv yuav txuas lus nrog nej dua rau lub Friday no, tom qab rooj tsavxwm tham tas, nrog rau txhuas yam tswvyim uas tau tham meej lawm.

Kuv paub lawm hais tias nej ib co tsev neeg ua muaj menyuam kawm rau qib secondary yeej xav kom peb twb pib txoj kev kawm no ntxov lawm vim lwm lub cheebtsam tsev kawm ntawv twb tau pib ua ntej lawm. Thov koj nej paub hais tias cov kev txiavtxim rau cov qauv kawm nws muaj ntau yam tseeb peb yuav tsum tau ua raws, xws li kev saib peb zej zog tej ntaub ntawv txog tus kabmob. Peb tej ntaub ntawv txog tus kabmob yuav txawv li lwm lub cheebtsam tej ntaub ntawv txog tus kabmob hauv lawv lub zej zog, uas thiaj li ua rau peb tau txiavtxim txawv rau ib lub sijhawm txawv. Kuv hwm nej txoj kev tsis kaj siab, thiab kuv cia siab hais tias nej yuav muaj kev totaub hais tias ib lub cheebtsam tsev kawm ntawv yuav muaj kev txiavtxim raws li tej ntaub ntawv kabmob uas muaj nyob raws hauv lawv lub zej zog (muaj ntau yam peb yuav tsum tau xav txog, xws li txoj kev nyabxeeb ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov ua haujlwm). 

Noj mov dawb thiab kev pab rau kev yuav zaub mov noj tom khw

Kev noj tshais thiab noj su dawb muaj qhib li qub rau nej tuaj nqa txhua hnub Monday txog Friday thaum 7:00 teev sawv ntxov txog rau thaum 1:30 tavsu nyob rau txhua lub secondary tsev kawm ntawv. Muaj hnab ntim zaub mov noj rau txhua lub limtiam xaus nyob rau hnub Fridays. Kev noj mov yuav kho kom hauv rau tus qauv kawm ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv; Kuv mam li qhia ntxiv rau nej lub Friday yuav los no.

Ntxiv rau qhov kev noj mov dawb, tejzaum nejj yuav muaj cai tau kev pab los ntawm sab nyiaj txiag (hu ua Pandemic-Electronic Benefit Transfer, lossis P-EBT) mus yuav zaub mov thiab.

Yog xav tau kev pab, nej yuav tsum sau daim ntawv noj su rau qhov kev noj mov dawb lossis them nqi ib nrab xwb rau txoj kev noj mov rau lub xyoo 2020-2021 kawm ntawv no lossis tau kev pomzoo rau qhov kev pab los ntawm Minnesota Family Investment Program (MFIP) lossis Supplemental Nutrition Assistance Progra (SNAP). Daim ntawv thov noj su no peb yuav tsum txais ua ntej lub 2 hlis, tim 28 thiaj li yuav tau txais toj kev pab no thiab yuav rov qab pab rov mus rau thaum lub 9 hli, xyoo 2020 los. Yuav kom nej tau txais cov kev pab no zoo, sau thiab xa daim ntawv noj su ntawm no sai li sai tau submit your application ASAP (ntawm qhov sau hais tias “Meal Assistance”). Yog muaj lus nug, sau ntawv mus rau tus email no PEBT.mde@state.mn.us.

Kev qhib rau kev kuaj kabmob COVID dawb; nco ntsoov kuaj yus tus kheej txog tej kabmob thiab tshabxo txog thaum muaj mob thiab qhia yog tau nyob ze nrog lwm tus uas kuaj muaj mob lawm.

Kev kuaj rau tus kabmob COVID-19 muaj qhib pub dawb los ntawm lub lav cov chaw kuaj. Nrhiav tau cov chaw nyob rau ntawm no here.

Nws tseemceeb heev rau txoj kev uas yuav tsum kubsiab rau txoj kev kuaj txhua hnub daily health checks ua ntej xa koj tus menyuam tuaj kawm ntawv thiab tshabxo rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv yog koj tus menyuam muaj mob lossis tau nrog ib tug neeg twg uas tau kuaj muaj tus kabmob coronavirus no.

Thiab, raws li txhua zaus, thov cia koj tus menyuam nyob rau tom tsev yog nws muaj mob.

Ua tsaug rau nej kev txhawb

Rau nej txhua tus uas tau sau ntawv tuaj txhawb, thiab muaj kev totaub thiab kev pab txhawb rau peb cov ua haujlwm nyob rau thaum lub sijhawm muaj ntau yam kev nyuaj no; Ua tsaug! Kuv zoo siab uas tau ua haujlwm nrog ib co neeg kubsiab heev thiab rau cov tsev neeg uas muaj kev txhawb pab.

Hwm Txog,

Cory McIntyre
Superintendent

Superintendent Cory McIntyre