Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Muaj kev kuaj ntsuas COVID-19 antigen rau cov symptomatic tubntxhais nyob hauv tsev kawm ntawv; muab kev tsocai rau koj tus menyuam kev kuaj ntsuas

Kuaj ntsuas cov tubntxhais uas muaj symptomatic rau COVID-19 hauv tsev kawm ntawv yog qhov sai tshajplaws rau kev npaj cov menyuam uas ntsuas muaj negative rov tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv. Pib lub hlis no mus, Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv cov tubntxhais ua muaj symptomatic rau COVID-19 thaum nyob rau hauv tsev kawm ntawv yuav muaj caij nyoog mus kuaj ntsuas rau qhov antigen no ntawm qab tswjhwm ib tug ua haujlwm uas raug cob kuaj nyob rau hauv peb cheebtsam tsev kawm ntawv. Yuav kuaj ntsuas tau, tus menyuam yuav tsum ua daim ntawv tsocai no consent form on file that is signed by their parent/guardian kom tiav.

Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv 279 yuav siv kev kuaj ntsuas BinaxNOW rapid antigen los ntsuas cov tubntxhais uas muaj symptomatic hauv tsev kawm ntawv. Qhov BinaxNOW no yog ntsuas hauv ob lub qhov ntswg (nasal swab) siv ib tug pas ntej ntej, muag muag ntsaws rau hauv qhov ntswg. Kev kuaj ntsuas no yuav muaj pub dawb rau cov tubntxhais uas muaj symptomatic los ntawm U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ELC Reopening School grant.

Yuav muaj ib tug ua haujlwm hauv cheebtsam tsev kawm ntawv uas tau kawm txog kev kuaj ntsuas no lawm, ua tus ntsuas cov menyuam muaj 14 rov hauv thiab yuav pab cov tubntxhais uas muaj 14 xyoos rov sauv thaum lawv ntsuas lawv tus kheej. Yuav paub kev ntsuas sai li ntawm 15 feeb tom qab ntsuas tas.

Cov tubntxhais uas muaj mob tiamsis ntsuas tsis yog (negative) rau tus kabmob COVI-19 no rov mus kawm ntawv tamsim los tau. Cov tubntxhais uas tsuas tsis muaj mob (negative) rau COVID-19 tiamsis ho mob heev, yuav tsum mus tsev rau hnub ntawd, thiab rov tuaj kawm ntawv thaum tus mob zoo – lawv tsis tas yuav nyob quarantine 5 hnub li. Cov tubntxhais thiab cov ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv uas nyob nrog tus symptomatic menyuam uas kuaj tsis muaj mob (negative), lawv nyob lawv hauv tsev kawm ntawv los tau, txawm yog tus menyuam mob mus tsev, lossis nyob hauv tsev kawm ntawv.

Cov tubntxhais yuav tsis raug kuaj ntsuas, tsuas yog tus uas ua daim ntawv no consent form on file that is signed by their parent/guardian kom tiav ua ntej xwb. Kev tsocai los ntawm kev hais lus xwb yuav kuaj tsis tau. Thov nyeem cov lus nug ntawm no review this list of Frequently Asked Questions; yog nej muaj lus nug ua tsis tau muaj neeg teb rau nej, thov xa hauv email mus rau COVIDTeam@district279.org.   

Ua tsaug rau nej kev pab kom peb cov tsev kawm ntawv muaj kev noj qab haus huv.