Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Lus Tshajtawm Tseemceeb: Muaj tshais thiab su dawb rau tagnrho cov tubntxhais kawm ntawv

Ua tsaug ntau rau kev pab nyiaj txiag los ntawm USDA, muaj tshais thiab su dawb rau tagnrho txhua tus tubntxhais kawm ntawv hauv Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv txog txij muaj kev tshajtawm hloov dua tshiab yav tom ntej.

Cov tsev kawm ntawv qib elementary (tus qauv kawm ib nrab tom tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv, hybrid learning model)

Muaj tshais thiab muaj su noj dawb rau cov tubntxhais rau hnub uas lawv tuaj kawm tom tsev kawm ntawv. Txhua hnub xaus tom tsev kawm ntawv, yuav muaj tshais thiab su ntim rau hauv hnab rau cov menyuam nqa los noj rau tom tsev hnub tom qab thaum cov menyuam kawm ntawv tom tsev xwb. Yog koj tsis xav kom koj tus menyuam nqa cov zaub mov noj no los tsev, thov sau npe rau daim ntawv no nrho npe tawm hauv kev pab cuam opt out of this service no. Muaj zaub mov noj rau ob hnub limtiam xaus (weekend) uas nej tuaj nqa ntawm Cheebtsam 279 cov tsev kawm ntawv qib middle school thiab high school nyob rau txhua hnub Friday thaum 7:00 sawv ntxov txog rau thaum 1:30 tavsu pib lub Friday, 11 hlis ntuj, tim 13 no mus.

Cov tsev kawm ntawv qib Middle School thiab qib High School – (Uas kawm tus qauv tom tsev; tabsis tis yog cov uas twb kawm tus qauv Distance Learning Academy lawm)

Pib lub 11 hlis ntuj, tim 9 no, muaj kev qhib rau nej tuaj nqa cov tshais thiab su dawb tom tsev  kawm ntawv chaw tsheb tso menyuam txhua hnub Monday txog Friday thaum 7:00 teev sawv ntxov txog rau 1:30 tavsu. Pib lub 11 hlis ntuj, tim 13 mus, cov zaub mov noj rau thaum ob hnub limtiam xaus thiab hnub Friday yuav npaj rau nej nqa tau nyob txhua hnub Fridays. Nej tsis tas yuav sau npe tuaj nqa cov zaub mov noj no; cia li tuaj nqa xwb. Yog nej leej twg tuaj nqa tsis tau thiab xav tau cov zaub mov no noj, thov hu rau tus xovtooj 763-315-7691.

Cov tubntxhais ua twb sau npe kawm tus qauv nyob rau tom tsev, Distance Learning Academy lawm

Yuav muab zaub mov ntim kom txaus rau 7 hnub rau nej tuaj nqa dawb tau nyob rau txhua hnub Fridays. Lub hnab ntim yuav muaj zaub mov txaus 7 pluag tshais thiab 7 pluag su rau nej tus menyuam no 7 hnub tom ntev, uas yog Monday mus txog rau Sunday. Nej mus saib tau cov zaub mov zoo li cas thiab yog dabtsi nyob rau hauv cheebtsam tshooj district website; cov khoom noj no yog tibyam zaub mov uas cov tubntxhais tsis kawm ntawm tom tsev noj thiab xwb.       


Thov nco ntsoov tias: Cov zaub mov ntim npaj rau 7 hnub no yog nej yuav tsum hu mus kom npaj ua ntej. Yog nej xav tau zaub mov noj ntim rau nej ua ntej, nej yuav tsum sau npe sign up ua ntej 12:00 teev tavsu, hnub Thursday ntawm txhua lub limtiam, kom muaj sijhawm los teem nej npe thiab npaj cov zaub mov rau nej tuaj nqa. Thaum nej sau npe ib zaug lawm, cov zaub mov yuav npaj rau nej txhua lub limtiam li. Yog nej ho xav kom txhob npaj rau nej lawm, nej yuav tau nrho npe ua ntej 12:00 tavsu lub Thursday ua ntej, rau txoj kev yuav npaj zaub mov rau lub limtiam yuav lo tom ntej ub.