Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Lus tseemceeb ceebtoom qhia rau txhua tsev neeg

Nyob zoo rau cov niamtxiv thiab cov muaj cai saib:

Kuv sau tsab ntawv no muaj lus tseem ceeb tuaj ceebtoom rau nej txog:

 • Tus qauv kawm ntawv hloov rau cov kawm early childhood mus txog rau hoob 5 (tshwj cov kawm DLA xwb)
 • Cov kawm hoob 6 txog hoob 12 kawm tom tsev mus li qub
 • Txoj kev thov noj mov dawb

Cov kawm Early childhood mus txog rau hoob 5: Rov mabmam hloov tuaj kawm rau tom tsev kawm ntawv uake dua.

Lub 1 hlis, tim 13 txog 15: Cov kawm Early childhood txog rau Hoob 5

 • Tsis muaj kawm ntawv rau cov early childhood txog rau hoob 5 (tsuas yog cov kawm DLA thiaj li muaj kev kawm li qub xwb).Cov ua haujlwm thiab xibfwb yuav siv lub sijhawm no los npaj rau cov menyuam yuav rov qab tuaj kawm ntawv rau tom tsev kawm ntawv.

Lub 1 hlis, tim 18: Martin Luther King Jr Day – Hnub So (Tsis Muaj Kawm Ntawv)

Lub 1 hlis, tim 19: Cov kawm Early childhood txog rau Hoob 2

 • Cov menyuam kawm Early childhood yuav rov tuaj kawm raws cov sijhawm uas yeej tau npaj tseg rau lawv lawm.
 • Cov tubntxhais uas kawm hoob kindergarten txog rau hoob 2 (nrog rau cov menyuam ua kawm dawb txhua hnub thiab cov kawm ib nrhab hnub hauv prekindergarten) yuav rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv puv sijhawm li qub (5 hnub rau ib lub limtiam hlo).
 • Cov npav thauj menyuam yuav pib dua li qub; Kidstop ua ntej thiab tom qab kawm ntawv txhua hnub yuav muaj li qub.

Lub 2 hlis, tim 1: Hoob 3 txog hoob 5

 • Cov tubntxhais kawm hoob 3 txog hoob 5 yuav rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv puv sijhawm li qub (5 hnub rau ib lub limtiam hlo).
 • Cov npav thauj menyuam yuav pib dua li qub; Kidstop ua ntej thiab tom qab kawm ntawv txhua hnub yuav muaj li qub.

Cov tubntxhais kawm hoob 6 txog hoob 12: Yuav kawm tom tsev li qub txog txij peb muaj lus qhia ntxiv (Lub 1 hlis, tim 18: Martin Luther King Jr Day – Hnub So (Tsis Muaj Kawm Ntawv)

Lub sijhawm no, peb lub lav Minnesota tsis tau hloov qauv kawm rau peb cov tubntxhais kawm hoob 6 txog hoob 12 li.

Minnesota Department of Health tau pom hais tias cov tubntxhais hluas muaj feem tau tus kabmob no dua li cov menyuam yaus, yog li ntawd txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv tseem siv tus qauv kawm raws li txoj cai uas lub lav qhia kom coj ua raws thiab hloov raws. Txoj kev uas peb sojntsuam tej no yog cov kabmob hauv zejzog (peb tsuas tus kabmob txhua txhua ob lub limtiam twg ib zaug ntawm lub county, ntawm lub city, ntawm tus kabmob kev nce seb npaum li cas, ntawm cov muaj mob raug cais rau hauv tsev (quarantines), thiab sawvdaws txoj kev tuaj nyob sib ze uake hauv cov tsev kawm ntawv hauv peb cheebtsam), thiab nrog rau lwm yaj kev sojntsuam txog cov neeg uas muaj mob (influenza-like illness).

Peb cov thawj cov hauv peb cheebtsam tsev kawm ntawv yeej koom kev sib tawm tswvyim nrog rau MN Dept of Education, MN Dept of Health thiab Hennepin County Public Health los tsuas saib seb nws pos zoo rau cov tubntxhais kawm qib 6 txog 12 rov tuaj kawm rau tom tev kawm ntawv dua. Thov kom nej paub hais tias thaum peb txiavtxim lawm, peb yuav qhia rau nej paub.

Txoj kev thov kev noj mov dawb

Vim kev pab los ntawm nomtswv tebchaws no, peb yuav muaj kev noj mob dawb li qub rau txhua tus tubntxhais kawm ntawv.

 • Kev tuaj nqa mov noj ntawm txhua lub tsev kawm ntawv muaj li qub txog rau lub 1 hlis, tim 15.
 • Nyob rau lub 1 hlis, tim 15, txhua lub tsev kawm ntawv yuav ntim mov faib rau 4 hnub, ua yog thaum lub 1 hlis, tim 15 txog rau tim 18.
 • Pib lub 1 hlis, tim 19 mus, kev tuaj nqa mov noj tsuas muaj nyob rau cov tsev kawm ntawv qib secondary (middle schools thiab high school) lawm xwb. Cov niamtxiv uas menyuam kawm hoob 3 txog rau hoob 5 (ua kawm tom tsev txog lub 2 hlis, tim 1) mus nqa tau zaub mov noj ntawm cov tsev kawm ntawv secondary txog txij tus menyuam rov mus kawm ntawv tom tsev kawm ntawv dua.
 • Pib lub 2 hlis, tim 1 mus, cov kawm hoob 6 txog hoob 12 mus nqa zaub mov noj tau ntawv cov tsev kawm ntawv qib secondary tau.
 • Thaum lub sijhawm menyuam tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv, yuav muaj noj mov li qub hauv tsev kawm ntawv rau lawv. Yog koj xav tshem npe tawm hauv kev nqa mov los noj rau thaum weekend, ces thov sau daim ntawv no, please complete this form.

Lwm xyoo ne, yuav zoo li cas?

Tej zaum nej ib co yuav xav txog kev npaj rau kev kawm ntawv rau xyoo 2021-22 tom ntej no vim muaj tus kabmob no. Thov kom nej paub hais tias txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub lav Minnesota no yuav ua thiab coj raws li txoj kev qhia los ntawm MN Dept of Education thiab lub state thiab county cov koomhaum public health agencies ntsig txog txhua txoj kabke coj ua raws li tus kabmob no. Peb vam thiab cia siab hais tias txoj kev kawm lwm xyoo yuav rov zoo li qub thaum ub!

Ib lo lus xaus

Tibyam li txhua zaus, ua tsaug rau nej txoj kev pab rau lub sijhawm muaj kev nyuam nyuam li no. Kuv twb xav thiab ciasiab hais tias pib xyoo 2021 no ces peb yuav rov qab coj ua tau li qub raws li yav tas los, tiamsis tej yam tshwmsim li lub limtiam dhau los no nyob rau tim peb lub nation’s capitol ua rau muaj kev tus ncuas tej kev npau suav no. Thov nej nrog nej tej menyuam tham txog tej kev tshwmsim no. Yog nej xav tau kev pab, muaj ntau yam kev pab no los ntawv National Association of School Psychologists.

Hwm txog,

Cory McIntyre

Tus Thawj Superintendent

Superintendent Cory McIntyre

Caum peb kev tshabxo ua lus [Hmoob] hauv peb tshooj Facebook!