Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Kiểm tra sức khỏe hàng ngày trước khi đưa con đến trường

Để giúp đảm bảo các trường học an toàn và lành mạnh, chúng tôi yêu cầu tất cả phụ huynh / người giám hộ thực hiện kiểm tra sức khỏe của con mình hàng ngày trước khi đưa con đến trường vào ngày học trực tiếp. Vui lòng sử dụng công cụ kiểm tra của Bộ Y tế Minnesota (MDH). Dưới đây là tóm tắt về công cụ kiểm tra sức khoẻ.