Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Kev Tshajtawm Ntxiv Rau Tus Qauv Kawm Rau Qib Secondary

Nyob zoo cov niamtxiv/cov muaj cai saib xyuas:

Raws li kuv tau cog lus tseg nyob rau hauv kuv tsab ntawv kuv sau thaum lub 2 hlis, tim 17 dhau los no, kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia rau nej txog peb kev npaj kom txhua tus tubntxhais kawm ntawv nyob qib secondary rov tuaj kawm puv hlo sijhawm rau tom tsev kawm ntawv (full-time in-person learning). Cov kev tshajtawm nyob rau hauv tsab ntawv no tsis yog hais txog cov tubntxhais kawm ntawv nyob rau tus qauv hauv tsev (Distance Learning Academy).   

Nyob rau hauv lub rooj tsavxwm kev sablaj lub 2 hlis tim 23 no, kuv tau tawm suab kom npaj cov tubntxhais kawm qib secondary rov tuaj kawm tus qauv hauv tsev kawm ntawv hlo pib hnub Tuesday, lub 4 hlis ntuj, tim 6 no mus.

  • Txhua tus tubntxhais kawm ntawv nyob rau qib 6 txog qib 12 yuav rov tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv hnub Monday txog hnub Thursday, thiab yuav koom rau kev kawm (remotely learning) nyob rau hauv tsev txhua hnub Friday.
  • Yuav kom peb coj tau raws li tojxeem tau samhwm thiab vim tus qauv kawm nyob rau tom tsev (Distance Learning Academy) puv tas lawm thiab txais tsis tau tubntxhais kawm ntawv tom tsev ntxiv lawm, peb yuav pub rau cov tubntxhais hauv qib 6 txog qib 12 uas tsis tau kajsiab kam rov tuaj kawm 4 hnub hlo rau ib lub limtiam tom tsev kawm ntawv, kawm tom tsev raws li lawv lub tsev kawm ntawv kev npaj.

Kuv yuav qhia txog lub tswvyim rau kev npaj nyob rau hauv qab no; kuv xa tham piav qhia rau nej hais tias, txoj kev npaj no yuav siv sijhawm ntau los npaj rau sab cobqhia thiab sab npaj haujlwm uas yuav tau ua kom peb ncav caug lub homphiaj uas muaj kev thajyeeb nyabxeeb rau kev rov tuaj hauv tsev kawm ntawv rau cov tubntxhais thaib cov ua haujlwm tibsi. 

Tej yam uas ua rau kev tuaj kawm tau rau tom tsev kawm ntawv rau qib secondary yog
Ntxiv rau cov lus hauv qab no, muaj ntau yam uas yuav tau ua los pab, xws li siv ntaub npog ntsej muag, kev taug qab rau txoj kev kis mob, kev siv cov tshuab nqus thiab thawb cua hauv tsev kawm ntawv, thiab txoj kev ntxuav tes no, muaj nyob rau hauv peb kev npaj lawm.

  • Cov kabmob nyob rau hauv ib cig zos (county) thiab peb tej zejzog zoo zuj zus lawm.
  • Lub limtiam tag los no, lub xeev tau tshajtawm tshiab txog kev coj ua ntsig txog kev rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau cov tubntxhais kawm qib secondary, hoob 6 txog hoob 12. (Ob peb lub limtiam dhau los no, lub xeev twb tau hloov kom cov tubntxhais yau rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv thaum lub hlis no pib lawm.
  • Kev kuaj kabmob los ntawm nqaub caug (Saliva testing) rau cov neeg ua haujlwm muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv, thiab thov txhawb cov neeg ua haujlwm txhua tus kom mus kuaj kabmob tau rau hauv peb zejzog tibyam nkaus.
  • Ze li ntawm peb 1,000 tus neeg ua haujlwm tau txais, tsawg kawg yog ib koob txhaj tshuaj (vaccine) lawm, thiab peb tseem npaj kom coob leej tau txhaj tshuaj (vaccinated) ntxiv ua ntej lub 4 hlis ntuj tim 6 los no.

Vim li cas thiaj li tsis muaj kawm 5 hnub tom tsev kawm ntawv rau qib 6 txog qib 12?
Minnesota Dept. of Education tau hais kom txhua lub cheebtsam tsev kawm ntawv yuav tsum pub sijhawm rau cov xibfwb los npaj rau kev qhia rau thaum menyuam rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv (in-person learning) thiab thaum kawm nyob rau hauv tsev (remote instruction). 

Vim yog tus qauv kawm tom tsev (Distance Learning Academy) puv lawm thiab txais tsis tau tubntxhais kawm ntxiv lawm, cov xibfwb qhia ntawv rau cov qib secondary nyob rau hauv tsev kawm ntawv thiaj yuav tau npaj qhia ntawv rau cov kawm tom tsev kawm ntawv (in-person learning) thiab kawm nyob rau tom tsev (remotely learning) tibsi. Yog vim li ntawd, thiaj li yuav tsum tau sijhawm ntxiv los npaj. Peb thiaj li koom nrog lwm cheebtsam tsev kawm ntawv, xws li rau Anoka-Hennepin, Elk River thiab Wayzata, koom kev npaj rau tib hnub Friday, kom cov tubntxhais los kawm nyob rau hauv tsev (remote learning) rau hnub no, thiab cov xibfwb los siv hnub no npaj rau lub limtiam tom ntej.

Yog vim licas ho yog lub 4 hlis tim 6 (ua licas ho tsis yog ntxov dua ntawd)?

  • Peb cov thawj hauv cov tsev kawm ntawv qib secondary yuav tsum muaj sijhawm los npaj lub tsev kawm ntawv kom hauv txojcai ntawm lub xeem kev samhwm. Peb yuav ua li peb ua tau kom raws kev samhwm li lub xeev tau qhia tiamsis kuv qhia rau nej paub meej hais tias yuav tso txhua tus nyob sib nrug li ntawm 3 mus rau 6 kauj ruam deb txhua hnub huav cov tsev kawm ntawv qib secondary yuav tsis tau. Txhua lub tsev kawm ntawv nyias yuav tau tsim nyias ib txoj kev npaj kom nyob sib nrug uas hauv lawv lub tsev thiab kom hauv rau kev mus mus los los raws li lub tsev kawm ntawv, li ua tau.
  • Cov tsheb npav caij, cov npaj sab kev noj mov, thiab cov tu vaj tu tsev yuav siv ntau yam thiab ntau txoj kev ua rau lawv sab haujlwm uas lawv saib. 
  • Peb cov ua haujlwm saib vajtse yuav muab tej rooj tog txav rov qab los rau hauv cov hoob ob peb hnub uas cov menyuam tseem tsis tau rov tuaj hauv tsev kawm ntawv. Qhov no peb ua tsis tau yog cov tubntxhais tseem kawm tus qauv ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv; lub sijhawm so spring bread yuav pub peb muaj sijhawm ntau hnub los kho cov chaw hauv tsev kawm ntawv thaum cov tubntxhais phav lawm.
  • Lub xeev kom peb yuav tsum teem ob hnub tsis muaj kev kawm ntawv kom cov xibfwb qhia ntawv qib secondary los npaj rau kev hloov rov tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv (in-person learning), thiab kuv tau xaiv lub 3 hlis, tim 26 thiab lub 4 hlis, tim 5 los ua ob hnub npaj rau txoj kev hloov no. Cov tubntxhais kawm qib secondary no yuav rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv (in-person learning) rau lub 4 hlis, tim 6 no.

 
Peb txoj kev rov tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv yeej “yuav tsis zoo li qub lawm” 
Lub sijhawm peb npaj rau txoj kev rov tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv rau txhua hoob los (txwv cov kawm tom tsev Distance Learning Academy xwb), peb yuav tsis rov kawm zoo li ua ntej lub 3 hlis, xyoo tas los no lawm. Tojxeem kev samhwm, uas tsis pub muaj tej pab neeg coob coob sau nyob uake li kev ntau pob ncaws pob, tseem muaj li qub.

Peb tej kev kawm txhua hnub--lxws li cov tubntxhais kev mus mus los los hauv tsev kawm ntawv, qauv rau kev siv tsev dej, kev npog ntsej muag, thaib ntau yam ntxiv--tseem yuav uaj raws li tej kev tseeb ntawm tus kabmob no. Yog lwm hnub, kev ua neej rov “zoo li qub” dua lawm, lub sijhawm ntawd, txawm yog tus kabmob mob no dua zuj zus mus lawm los peb tseem yuav siv tej kev no hauv cov tsev kawm ntawv mus ntxiv thiab.

Yuav ua licas ntxiv tom ntej no?
Tamsim no mus peb yuav npaj ua txhua yam mus. Peb paub lawm hais tias yeej yuav siv dagzog ntau los mus ua txhua yam rau kev hloov no, thiab peb yuav ua kom zoo li zoo tau rau peb cov tubntxhais, cov ua haujlwm thiab txhua tsev neeg sawvdaws.
 
Hawm txog,

Cory McIntyre
Superintendent
 

Superintendent Cory McIntyre