Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Kev cob tshiab los ntawm xeev Minnesota rau cov tsev kawm ntawv qib secondary

Nyob zoo cov niamtxiv/cov muaj cai saib xyuas:

Thov nco: Cov lus tshajtawm hauv qab no tsis yog hais rau cov tubntxhais uas yeej ib txwm kawm ntawv rau tom tsev (Distance Learning Academy) hlo rau lub xyoo no.
 
Nyob rau lub 2 hlis, tim 17, Tojxeem Tim Walz tau muab ib txojcai cob ua tshiab rau kev coj cov tubntxhais kawm qib secondary (qib 6 txog qib 12) rov tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv, raws tus qauv ua ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model), lossis tuaj kawm puv hlo rau tom tsev kawm ntawv (full in-person learning model), “tsuav kom cov [tsev kawm ntawv] coj ua tau raws cov kev tshajtawm tshiab txog kev noj qab haus huv thiab kev nyabxeeb.”

Raws li nej twb tau paub lawm, cov tubntxhais kawm qib qis (PreK txog qib 5) twb tuaj kawm puv sijhawm hlo lawm (raws li lub xeev txoj kev cob qhia tshiab rau qib elemtary), thiab cov tubntxhais kawm qib secondary twb rov qab tuaj pib kawm raws tus qauv hybrid hnub no lawm thiab.

Peb yuav siv lub sijhawm no los sojntsuam ntsuas txhua sab kev cobqhia tshiab uas muaj tej yam, xws li txhua tus yuav tsum tau nyob sib nrug deb li ntawm 6 kaujruam “li thaum ua tau” thiab nyob li ntawm 3 kaujruam sib nrug rau ntawm txhua lub sijhawm. 
 
Thov kom nej paub hais tias peb lub siab yog xav kom txhua tus tubntxhais (tsuas tsis suav cov twb xaiv kawm DLA lawm xwb) rov tuaj kawm puv hlo sijhawm rau tom tsev kawm ntawv sai li sai tau raws li peb ua tau. Peb ntseeg hais tias kev tuaj kawm hlo rau tom tsev kawm ntawv yuav pab txhawb tau peb cov tubntxhais txoj kev kawm ntawv, kev loj hlob ntawm kev sib koom/kev xav, thiab txoj kev noj haus zoo rau ntawm lawv tus kheej. Lub sijhawm no peb yuav tibzoo sojntsuam saib txog txhua yam kev cob tshiab uas coj los siv rau qib secondary cov tsev kawm ntawv, thiab kuv mam li tshajtawm ntxiv tsis pub dhau lub ntawm 3 hlis, tim 1 los no.
 
Ua tsaug
Li txhua zaus, kuv ua nej tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev totaub rau lub sijhawm nyuaj nyuaj rau xyoo no. Kuv pom tau hais tias sawvdaws yeej muaj ntau lub tswvyim uas “yog/zoo” xav coj ua raws. Los ntawm txhua tus qauv peb coj los siv, peb lub homphiaj yeej yog los pab kom muaj kev noj qab haus huv thiab muaj kev thajyeeb nyabxeeb rau peb cov tubntxhais kawm ntawv thiab cov ua haujlwm.
 
Nco Ntsoov: Cov tubntxhais kawm qib 10 thiab qib 11 yuav rov tuaj kawm raws tus qauv ib nrab hauv tsev thiab ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid model) pib lub 3 hlis, tim 1 los no.

Hwm Txog,
 
Cory McIntyre
Tus Thawj Superintendent

Superintendent Cory McIntyre