Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Hloov tshiab rau kev rov-qab-mus-kawm-ntawv rau xyoo 2021-2022 no

Txhua tsev neeg hauv peb Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv,

Nyob rau thaum lub 7 hli nrab tas los no, peb Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv (Osseo Area Schools) tau hais qhia rau nej txog txoj kev yuav rov-qab-mus-kawm-ntawv hais tias zoo li qub raws li ib txwm muaj. Txij thaum ntawd los tus kabmob COVID-19 Variant, delta, tau muaj nce zuj zus ntxiv nyob rau hauv Minnesota, hauv peb Hennepin County, thiab hauv peb cov zos uas peb lub cheebtsam tsev kawm ntawv nyob rau. Tshwjxeeb, yog tus kabmob nce hauv peb Hennepin County ntawm peb cov menyuam. Cov saib rau sab kev noj qab haus huv nyob rau hauv U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab Minnesota Department of Health (MDH) pomzoo uake hais tias tus kabmob delta variant no nws kis dua lawm, ua rau muaj ntau tus muaj positive rau tus kabmob no.  

Vim muaj tus kabmob hloov li no, thiaj li ua rau cheebtsam tsev kawm ntawv rov los sojntsuam txog kev rov-qab-mus-kawm-ntawv rau xyoo 2021-2022 dua thiab peb thiaj li tau hloov nqee yam dua. Txhua yam tau npaj lawm yuav muaj nyob li qub, tsuas yog: Txhua tus tubntxhais kawm ntawv qib early childhood mus txog rau hoob 12, nrog rau cov xibfwb thiab cov ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov qhua yuav tsum tau npog ntsejmuag thaum tuaj rau hauv ib lub tsev kawm ntawv twg rau lub trimester thib ib no (uas yog lub 9 hli, tim 8 txog rau lub 12 hlis, tim 6). Lub rooj tsavxwm hauv tsev kawm ntawv tau txiavtxim thiab pomzoo raws li no nyob rau kev sablaj tshwjxeeb thaum lub 8 hli ntuj, tim 20 no.

Ob peb lub hlis dhalos no peb tau pom hais tias txoj kev tswj tus kabmob COVID-19 no hauv peb cov tsev kawm ntawv thiab hauv peb tej zejzog muaj ntau yam yuav tsum tau ua li. Txoj kev siv ntaub npog ntsejmuag yog ib kis ntawm ntau txoj kev uas Osseo Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv ciasiab hais tias yog ua yuav pab tau cov tubntxhais thiab cov ua haujlwm tuaj kawm tau rau hauv tsev kawm ntawv 5 hnub rau ib lub limtiam raws li tau npaj lawm.

Txoj kev hloov dua rau kev rov-qab-mus-kawm-ntawv rau xyoo 2021-2022 no yog los ntawm tsev kawm ntawv lub rooj tsavxwm, tom qab uas tau sojntsuam dua txog peb cheebtsam tsev kawm ntawv, lub county, lub lav thiab nomtswv tebchaws kev qhia txog tus kabmob COVID-19 no, thiab peb cheebtsam tus qauv npaj thiab txoj kabke rau kev txiavtxim siab txog COVID-19 no. Cheebtsam tsev kawm ntawv txoj kev coglus npaj kom txhua lub tsev kawm ntawv muaj kev kajsiab thiab kev noj qab haus huv rau peb cov tubntxhais kawm ntawv, cov ua haujlwm thiab cov qhua hauv peb zejzog yog ib qhov peb tau xav tibzoo txog lawm.

Ntawm no yog ob peb yam los ntawm cheebtsam txog tus qauv npaj rau tus kabmob COVID-19 no; the full plan can be viewed online on the COVID-19 Hub.

Kev kawm ntawv thiab kev sau npe rau kev kawm ntawv

  • Txhua tus tubntxhais yuav tsum mus kawm ntawv 5 hnub rau ib lub limtiam, tom tsev kawm ntawv. Yog xav kom menyuam kawm ntawv nyob online, niamtxiv lossis cov laus uas muaj cai saib yuav tsum mus sau menyuam npe rau kev kawm nyob 279Online, a comprehensive online school for students kindergarten through grade 12. Tamsim no tseem muaj chaw rau kev sau menyuam npe kawm nyob online rau txhua hoob.

  • Txhua tus menyuam yuav tsum tau sau npe tibyam li kev hloov ib lub tsev kawm ntawv rau ib lub tsev kawm ntawv, yog xav hloov menyuam mus kawm hauv 279Online. Tej zaum yuav hloov tau thaum pib lossis xaus ntawm txhua lub trimesters thiab.

  • Yam tshiab rau xyoo no: Nej yuav tsum tau mus ua daim ntawv rau kev rov-qab-mus-kawm-ntawv rau xyoo no nyob rau hauv online. Mus rau district279.org/forms mus saib txhua yam.

Kev xav tshuaj (Vaccine)

  • Kev xav tshuaj rau cov 12 xyoos rov sauv COVID-19 vaccine is available for individuals 12 years and older. Peb yuav tsis nug seb tus twg xav tshuaj thiab tsis tau xav tshuaj rau kev tuaj koom rau kev kawm ntawv.

  • Cov tubntxhais thiab cov ua haujlwm uas muaj tus kabmob COVID-19 no, tsev kawm ntawv yuav kom tus ntawd mus nyob (self-isolate) rau hauv tsev. Cov tubntxhais thiab cov ua haujlwm yuav tsum nyob (quarantine) rau hauv tsev yog lawv muaj ib tug hauv tsev neeg ntsuas muaj positive rau COVID-19. Yog leejtwg ho tau nyob ze tej tus uas muaj positive rau tus kabmob tom tsev kawm ntawv, peb yuav qhia rau nej, tiamsis peb tsuas kom nyob tom tsev yog nws muaj tej mob xws li (symptomatic) tus kabmob xwb.

Kabke rau kev noj qab haus huv thiab kev ua kom muaj kev kajsiab thiab kev thajyeeb

  • Peb yuav txhawb cov tubntxhais, cov ua haujlwm thiab cov qhua txhua tus kom xyaum tu lawv tus kheej kom muaj kev noj qab haus huv (practice personal health hygiene), nyob tsev yog muaj mob, npog qhovncauj thaum noos thiab ntxuav tes.

  • Txhua tus tubntxhais, cov ua haujwm, thiab cov qhua txhua tus yuav tsum npog ntsej muag thaum lub trimester thib ib no. Peb yuav tso cai rau tej tug tsis npog raws li lub rooj tsavxwm tau pomzoo lawm li ntawm no approved school board resolution

  • Kev tu thiab kev ntxuav txhua qhov chaw yuav muaj li qub. Peb yuav siv cov tshuaj ntxuav li tom tsev kho mob los tus txhua lub tsev kawm ntawv.

  • Cov tshuab nqus thiab thawb cua yuav qhib raws sijhawm kom tau cua tshiab thiab muaj cua (airflow) thoob hauv txhua lub tsev kawm ntawv.

  • Cov tubntxhais, cov ua haujlwm thiab cov qhua tuaj rau hauv tsev kawm ntawv yuav tsum nyob sibnrug deb li 3 kauj ruam hauv cov hoob kawm, txhua lub sijhawm uas ua tau.

Cov tubntxhais, cov ua haujlwm thiab cov niamtxiv lossis cov laus uas muaj cai siab, peb ua nej tsaug rau nej txoj kev muaj siab hloov thiab muaj kev totaub no. Ua ntej no ua tsaug rau nej txoj kev koomtes nrog tsev kawm ntawv txog kev tsim kom muaj kev kajsiab thiab muaj kev noj qab haus huv rau sawvdaws lub sijhawm muaj kabmob no. 

Yog nej xav paub lwm yam ntxiv, nrog rau cheebtsam kev npaj (preparedness plan and FAQ) rau COVID-19 no, nej mus nrhiav rau hauv restart.district279.org los tau.